Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení struktury a vlastností materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce GeopolymerCamp Laboratoř anorganických materiálů
 
Přístroj
Automatická tavička vzorků pro XRF analýzu
Desintegrátor
Digitální mikroskop VHX-600 (KEYENCE)
Evolved Gas Analysis (EGA)
GC-UV chromatograf G11 (Labio)
Laserový granulometr CILAS 920
Lis na stanovení pevnosti materiálů
Pec na výpal materiálů
Pec se sesuvným ložem a krakovacím modulem
Pec se stacionárním ložem a krakovacím modulem
Plynový chromatograf Agilent 6890N
Rentgen-fluorescenční analyzátor Spectro, Kleve (XRF)
Spektrofotometr Aquarius CE 7500 dvoupaprskový UV-VIS (Cecil Instruments Ltd)
Teplotně programovatelná sušárna do 300 °C (Binder)
Termický analyzátor Perkin-Elmer
Termický analyzátor SETARAM
Termický analyzátor TERI-MOM
Třecí mlýnky, vibrační třídič, čelisťový drtič, vibrační mlýn
Viskozimetr HAAKE
Volumetrický titrační přístroj podle Karl Fischera a sušicí pícka