Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení inženýrské geologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 

Řešené projekty

 
 • Koseismické sesuvy v pohořích aktivních a stabilizovaných akrečních klínů (2022 - 2024)
 •  
 • Mikroskopická anatomie letokruhů stromů jako zdroj chronologických informací pro optimalizaci stanovení sesuvného hazardu (2022 - 2024)
 •  
 • Horninové prostředí a nerostné suroviny (2020 - 2026)
 • Ukončené projekty

   
 • Thermal influences on rock slope dynamic in High Arctic permafrost areas - ThermoRock (2022 - 2022)
 •  
 • 3D bezkontaktní magnetorezistivní polohovací systém (2021 - 2022)
 •  
 • Geofyzika, geotechnika, geomateriály, geotermální energie pro praxi (2020 - 2022)
 •  
 • Systém pro automatizované vyhodnocení obrazových záznamů ze sítě dilatometrů TM-71 (2020 - 2022)
 •  
 • Napětím a hydraulickým polem řízené zvětrání a eroze granulárních hornin (2019 - 2021)
 •  
 • Reprezentace ČR ve vedení ICL prostřednictvím Centra excelence (2019 - 2021)
 •  
 • Monitoring aktivity křehkých struktur PVP Bukov a dolu Rožná (2018 - 2022)
 •  
 • Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS-Sci) (2017 - 2020)
 •  
 • Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN+ (2017 - 2020)
 •  
 • Vývoj informačního systému včasné výstrahy před aktivací svahových pohybů (2016 - 2020)
 •  
 • Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii "RINGEN" (Research INfrastructure for Geothermal ENergy) (2016 - 2020)
 •  
 • Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS) (2016 - 2019)
 •  
 • Dynamika megasesuvu na El Hierru analyzovaná pomocí "big data" za účelem predikce budoucího chování megasesuvů i na dalších vulkanických ostrovech (2016 - 2018)
 •  
 • Vliv napětí daného gravitací na erozi pískovce: fyzikální a numerické modelování (2016 - 2018)
 •  
 • Reprezentace ČR ve vedení ICL prostřednictvím Centra excelence (2016 - 2017)
 •  
 • Low frequency, high damaging potential landslide events in "low risk" regions – challenges for hazard and risk management (2015 - 2017)
 •  
 • Vývoj a optimalizace prototypu přístroje pro automatický monitoring pohybů na trhlinách ve 3D: přesný a odolný nástroj pro využití v materiálových vědách, ve stavebnictví a mnoha oborech geověd (2015 - 2017)
 •  
 • Vývoj geodynamického modelu v rámci LASMO experimentu v Grimsel Test Site (Švýcarsko) (2014 - 2018)
 •  
 • Monitoring a prognóza geologických a rizikových procesů (2014 - 2016)
 •  
 • Multi-disciplinární studium procesu v pískovcových výchozech: nový přístup k výzkumu a interpretaci vzniku vybraných pískovcových forem (2013 - 2015)
 •  
 • Vytvoření informačního systému pro vyhodnocení lavinového nebezpečí v horských oblastech České republiky (2013 - 2015)
 •  
 • Obří sesuvy: okamžité ohrožení nebo spící obří? Monitoring sesuvného ohrožení ve vztahu k aktuální vulkanické aktivitě v oblasti ostrova El Hierro, Kanárské ostrovy, Španělsko (2012 - 2013)
 •  
 • Hodnocení nebezpečí vzniku sesuvů a povodní z ledovcových jezer, Cordillera Blanca, Peru (2011 - 2014)
 •  
 • Vliv srážek na vybrané svahové deformace na příkladu sesuvů v údolí Lemešné a na vrchu Kání (flyšové Karpaty) (2011 - 2013)
 •  
 • CzechGeo/EPOS– Distribuovaný systém observatorních a terénních měření a monitorování geofyzikálních polí v České republice
  (Národní uzel projektu ESFRI/EPOS)
  (2010 - 2015)
 •  
 • Výzkum a vývoj tvorby systematizace bezpečných,spolehlivých a ekonomicky optimálních opatření pro sanace skal a skalních svahů (2009 - 2012)
 •  
 • Analýza časového vývoje mikroposunů monitorovaných v zóně kolize Africké a Euro-asijské desky (2009 - 2011)
 •  
 • Hodnocení rizika vzniku svahových deformací v urbanizovaných oblastech Vnějších Západních Karpat, Česká republika (2009 - 2011)
 •  
 • Monitoring současných mikropohybů v Hornorýnském příkopu a jeho integrace do EU sítě 3-D monitoringu (2008 - 2010)
 •  
 • Rekonstrukce vývoje geosystémů na Šumavě v pozdním glaciálu a v holocénu (se zaměřením na oblasti glaciálního původu a recentní geomorfologické pochody) (2008 - 2010)
 •  
 • Kras Východních Sudet a jeho význam pro rekonstrukci vývoje reliéfu Rychlebských hor (2007 - 2009)
 •  
 • 3-D monitoring mikropohybů v zóně projevů kolize Africké a Euroasijské desky (2006 - 2008)
 •  
 • Příčiny a mechanismy poškození nástěnných maleb solemi (2006 - 2008)
 •  
 • Tektonická aktivita severní části Malých Karpat (2006 - 2008)
 •  
 • Monitoring aktivních tektonických struktur v krasu (2006 - 2007)
 •  
 • Geodynamika Západních Karpat a přilehlých oblastí na Českém a Slovenském území (2005 - 2010)
 •  
 • Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami (2005 - 2008)
 •  
 • Endogenní vlivy na vznik a vývoj svahových deformací (2005 - 2007)
 •  
 • Porovnání kvartérního vývoje Novohradských hor a vybraných částí Šumavy (2005 - 2007)
 •  
 • Projevy rizikových geomorfologických procesů v deformaci horninových struktur Machu Picchu (2005 - 2007)
 •  
 • Vývoj geohazardů na Machu Picchu, Peru (2005 - 2007)
 •  
 • Hodnocení faktorů ovlivňujících stabilitu v budoucnosti zatápěných zbytkových jam v rámci revitalizačního projektu podkrušnohorské uhelné pánve (2003 - 2005)
 •  
 • Hodnocení geologických rizik ohrožujících památkové objekty ČR, tvořících krajinné dominanty (2003 - 2005)
 •  
 • Kontrolní sledování aktivních geodynamických oblastí a výzkum nebezpečných geologických procesů (2001 - 2005)
 •  
 • Geomorfologický výzkum faktorů podmiňujících vznik svahových deformací v povodí Vsetínské Bečvy (2001 - 2003)
 •  
 • Interdisciplinární studium svahových poruch na geodynamicky a archeologicky významných lokalitách (2001 - 2003)
 •  
 • 3-D monitoring aktivních tektonických struktur (2000 - 2006)
 •  
 • Metody výpočtu břehových deformací a způsobů ochrany a sanace břehů (2000 - 2006)
 •  
 • Hodnocení spoušťového mechanismu zvýšené sesuvné aktivity v České republice vlivem enormního zvodnění horninového prostředí (2000 - 2002)
 •  
 • Nelineární dynamika porušování skalních svahů a její použití pro predikce řícení (2000 - 2002)
 •  
 • Ocenění nebezpečí sesuvů a zmírnění jejich důsledků pro objekty kulturního dědictví Subprojekt 024: Kontrolní sledování skalních svahů pro šetrné zvládání ohrožení skalními říceními (1998 - 2002)