Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Project EU Tecnet ! NEW ! (U-Th)/He Lab
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
 
Propagační brožura | Propagační video

Oddělení neotektoniky a termochronologie studuje tektonické zlomové struktury a pohyby na nich, stejně jako celkový geodynamický vývoj zájmových oblastí pomocí metod tektonické geomorfologie, strukturní geologie, aplikované geofyziky atd. Pozornost je věnována vyhledávání zlomů pomocí aplikované geofyziky a studiu kvarterních seismických jevů vázaných na tyto zlomy s využitím podrobného paleoseismologického výzkumu. Pro modelování a časoprostorové rekonstrukce geologických procesů, které mají vztah k přírodním rizikům, jako jsou právě tektonické pohyby a vulkanismus, se pak využívá měření stáří pomocí radionuklidů, jako je např. termochronologické datování.

Vedoucí oddělení

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.
  E-mail: stepancikovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009328

Zástupce vedoucího oddělení

RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.
  E-mail: taborikirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009368