Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce (U-Th)/He Lab
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty

Akcelerace pozdně pleistocénní aktivity středoevropského zlomu řízená ledovou zátěží

Vědci zjistili, že reliéf severomoravského pohoří Rychlebské hory vymodelovala dávná silná zemětřesení, která byla s největší pravděpodobností vyvolána tlakem a pohybem ledovce. Až dosud se totiž předpokládalo, že se v této oblasti žádné větší seismické jevy v minulosti nevyskytovaly. Závěr vyplývá z výzkumu mezinárodního vědeckého týmu vedeného RNDr. Petrou Štěpančíkovou, Ph.D., z Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR. Odborný článek na toto téma publikovali badatelé v americkém časopise Earth and Planetary Science Letters.

Publikace: Petra Štěpančíková, Thomas K.Rockwell, Jakub Stemberk, Edward J.Rhodes, Filip Hartvich, Karen Luttrell, Madeline Myers, Petr Tábořík, Dylan H.Rood, Neta Wechsler, Daniel Nývlt, María Ortuño, Jozef Hók (2022): Acceleration of Late Pleistocene activity of a Central European fault driven by ice loading. Earth and Planetary Science Letters (Volume 591) DOI: 10.1016/j.epsl.2022.117596.


Ilustrace: Obr. 1. a) Umístění lokality na mapě Evropy. Modrá tečkovaná čára ukazuje rozsah ledové pokrývky posledního ledového maxima (LGM) (Ehlers et al., 2011); b) Zjednodušená tektonická mapa upravená podle Schecka et al. (2002). Hlavní poruchy a poruchová pásma: EFS – zóna labského zlomového systému, ISF – vnitrosudetský hlavní zlom, LF – Lužický zlom, OFS – poruchová zóna Odra, SMF – Sudetický okrajový zlom, ZHF – zlom Železné hory; Hlavní geologické jednotky: BM – Český masiv, který zahrnuje i FSB a SB, FSB – předsudetský blok, FSM – předsudetská monoklinála, NGB – severoněmecká pánev, SB – sudetský blok; c) Reliéfní mapa Sudet pomocí SRTM (rozlišení 30 m; Farr (eds.), 2007). Oranžové hvězdy: epicentra historických zemětřesení s intenzitou (I0) a rokem; Obdélníky: třetihorní sopky; Modré tečky – termální a minerální prameny; Povodí: ISB – vnitrosudetská pánev, PG – Paczków Graben, RMG – Roztoki–Mokrzeszow graben, UMG – Horní Morava Graben, UNKG – Horní Nysa Kłodzka Graben. Pohoří: GKM – Góry Kaczawskie Mts., GSM – Góry Sowie Mts., HJM – Hrubý Jeseník Mts., OHM – Orlické hory Mts., IKM – Izera – Krkonoše Mts., KSM – Kralický Sněžník Mts., RHM – Rychlebské hory Mts. ./Góry Złote Mts; d) proudové pole napětí z fokálního mechanismu převzaté od Špaček et al. (2006).


Detekce aktivních zlomů v mezihorské pánvi za použití elektro odporové tomografie: Kašmírská pánev, SZ Himálaj

Jedna z geofyzikálních metod - "elektrická odporová tomografie" (ERT) - byla použita k detekci aktivních zlomů v mezihorské Kašmírské pánvi v SZ Himálaji. Podařilo se nám detekovat dva sekundární aktivní poklesové zlomy na dvou lokalitách v SZ části Kašmírské pánve, které byly následně pojmenovány jako zlom SZ Kašmíru a druhý jako zlom Delina. Tyto zlomy se zdají být sekundárními mělkými zlomy primárního zlomového systému (přesmyk?), který je však pohřben v hloubce a nedosahuje až k povrchu. Tuto domněnku podporuje také rychlý výzdvih sedimentů Karewa zjištěný v okolí průzkumných míst. Elektrická odporová tomografie (ERT) se tak ukazuje jako vysoce použitelná metoda pro detekci aktivních zlomů ve vnitrohorských pánvích.

Publikace: Sana H., Tábořík P., Valenta J., Bhat F. A., Flašar J., Štěpančíková P., Khwaja N. A. (2021): Detecting active faults in intramountain basins using electrical resistivity tomography: A focus on Kashmir Basin, NW Himalaya. Journal of Applied Geophysics 192, Article no. 104395. DOI: 10.1016/j.jappgeo.2021.104395. IF: 2.121 (2020)


Ilustrace: Výsledky a interpretace geofyzikálního průzkumu pomocí metody elektrické odporové tomografie (ERT) na lokalitě Chaksari, SZ část Kašmírské pánve. Obrázek ukazuje profily elektrické odporové tomografie P1 – P6. Generalizovaná osa údolí je naznačena čerchovanou čarou.


Neogenní změny směru neotethyanské sutury ve střední Anatolii (Turecko).

Výsledky studia paleomagnetismu na 40 nových a 27 již dříve publikovaných míst poskytují důkazy o opakovaných rotacích bloků ve střední Anatolii od miocénu. Výsledky zde prováděných výzkumů poukazují na to, že tzv. „Neotethyan Suture Belts“, které dnes mají orientaci převážně ve směru V-Z až ZSZ-VJV, měly ještě před koncem miocénu orientaci přibližně S-J.

Publikace: Özkaptan, M., Gülyüz, E., Kaymakcı, N., Langereis, C.G, (2021): Neogene Restoration of Geometry of the Neotethyan suture zone in Central Anatolia (Turkey). International Geology Review, DOI: 10.1080/00206814.2021.2010133, IF: 3.958 (2020, Q1).

Ilustrace: Neogenní rotace bloků okolo vertikální osy v centrální části Anatolie, Turecko. Obrázek ukazuje lokality a výsledky paleomagnetického výzkumu z období neogénu.


Předběžné výsledky studie antiklinály Manabhum: možný klíč k lepšímu pochopení kvartérní tektoniky v "Eastern Himalayan Syntaxial Zone".

Článek se zaměřuje na kvartérní vývoj antiklinály Manabhum v předpolí východního Himálaje (EHS). Ukazuje, jak v této oblasti došlo k deformaci reliéfu, vzniku elevací a dále k ukládání sedimentů a jejich následnému porušení. Studie dále interpretuje, jak tyto elevace vznikly – jedná se o tzv. „rampovou“ antiklinálu přesunutou přes přesmykovou strukturu paralelní k přesmykem Mishmi (součást EHS). Výsledky studie mohou v budoucnu posloužit jako vodítko pro objasnění kvartérního vývoje EHS.

Publikace: Goswami Chakrabarti C., Narzary B., Weber J. C., Jana P., Bhattacharjee S., Jaiswal M. (accepted/in print): Preliminary Study of the Manabhum Anticline: A Possible Key to Better Understanding the Quaternary Tectonics of the Eastern Himalayan Syntaxial Zone. In: Bhattacharya H. N., Bhattacharya S., Das B. C., Islam A. (eds.): Neotectonic Movements and Channel Evolution in the Indian Subcontinent. A Book of collection, Springer Nature.


Model struktury antiklinály Manabhum v předpolí východního Himálaje (EHS).

Další významné publikace a výstupy

Břežný M., Pánek T., Braucher R., Šilhán K., Chalupa V., Lenart J., Tábořík P., Aster Team (2021): Old but still active: >18 ka history of rock slope failures affecting a flysch anticline. Landslides 18 (1), 89–104. DOI: 10.1007/s10346-020-01483-7, IF2020 6.578 (Q1)

Kadlec J., Klanica R., Tábořík P., Mrlina J., Valenta J., Kovacikova S., Hill G.J. (2021): Reply to the Comment by Bábek et al. on Hypogenic Versus Epigenic Origin of Deep Underwater Caves Illustrated by the Hranice Abyss (Czech Republic)—The World’s Deepest Freshwater Cave: Can the Hranice Abyss, the Deepest Underwater Cave in the World, Really Reach 1 km Depth? Journal of Geophysical Research: Earth Surface 126 (4), Article number e2020JF005952. DOI: 10.1029/2020JF005952, IF2020 4.041 (Q1)

Sana H., Taborik P., Valenta J., Bhat F. A., Flasar J., Stepancikova P., Khwaja N. A. (2021): Detecting active faults in intramountain basins using electrical resistivity tomography: A focus on Kashmir Basin, NW Himalaya. Journal of Applied Geophysics 192, Article no. 104395. DOI: 10.1016/j.jappgeo.2021.104395, IF2020 2.121 (Q3)

Klimeš J., Novotný J., Rapre A.C., Balek J., Zahradníček P., Strozzi T., Sana H., Frey H., René M., Štěpánek P., Meitner J. (2021): Paraglacial rock slope stability under changing environmental conditions, Safuna Lakes, Cordillera Blanca Peru. Frontiers in Earth Science 9, Article no. 607277. DOI: 10.3389/feart.2021.607277 IF2020 3.498 (Q2)

Sana H., Štěpančíková P., Szameitat A., Stemberk J. (2021): Macroseismic Intensity Re‐Evaluation of the 11 June 1895 Mid‐Silesia, Poland, Earthquake. Seismological Research Letters, 92(2A), 1159-1167. DOI: 10.1785/0220200359, IF2020 3.754 (Q2)

Özkaptan, M., Gülyüz, E., Kaymakcı, N., Langereis, C.G, (2021) “Neogene Restoration of Geometry of the Neotethyan suture zone in Central Anatolia (Turkey)” International Geology Review, DOI: 10.1080/00206814.2021.2010133

Özkaptan, M., Gülyüz, E., Uzel, B., Özacar, A.A., Langereis, C.G., Langereis, C.G, Kaymakcı, N., (2021) “Deformation in SW Anatolia (Turkey) Documented by Anisotropy of Magnetic Susceptibility (AMS) Data” Tectonics Journal: Tectonics (2020), DOI: 10.1029/2021TC006882

WOS, Scopus (accepted, zatím není v ASEPu, potvrzení redakce, separát k dispozici):
Flašar J., Štěpančíková P. (2022, accepted): Geomorphological evidence of tectonic activity of the Mariánské Lázně Fault (Czech Republic) and its influence on stream network evolution. Acta Geodyn. Geomater. 19/1 (204). IF2020 1.176 (Q4)

Seznam publikací 2021 v pdf
Seznam výsledků a publikací 2020

Další publikační činnost oddělení v databázi ASEP