Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Polarizační mikroskop BX51 pro procházející světlo s fluorescenčním uspořádáním

Základní analýzou uhelné a organické petrologie je měření střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí a antracitu a huminitu hnědého uhlí a organické dispergované hmoty fotometrickou metodou a mikroskopickou metodou s využitím analýzy obrazu. Ke speciálním účelům se měří maximální a minimální odraznost v polarizovaném světle. Složení organického podílu v uhlí nebo sedimentech se stanovuje detailní analýzou macerálových skupin huminitu/vitrinitu, liptinitu a inertinitu včetně popisu minerálních látek a jejich distribuce ve zkoumaném materiálu. Kromě těchto mezinárodně definovaných komponent je možné studovat změny v morfologii a v optických vlastnostech vlivem zvětrání, tepelných procesů a charakterizovat pevné produkty těchto procesů v přírodním a technologickém prostředí.

Polarizační mikroskop BX51 pro procházející světlo s fluorescenčním uspořádáním se používá ke studiu a k fotodokumentaci struktur pozorovaných ve výbrusech hornin, minerálů a organické hmoty nízkého a středního stupně prouhelnění a biologických materiálů.
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení geochemie.

BX51 polarizační mikroskop