Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Skla propouštějící infračervené záření na bázi oxidů těžkých kovů

 

Číslo grantu:

19-07456S

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2019 - 2021

Hlavní řešitelé:

Ing. Petr Kostka Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Mgr. Roman Jackiv Ph.D.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Projekt se soustředí na studium teluričitých skel, která se vyznačují vysokou propustností až do střední infračervené oblasti a mají velký aplikační potenciál ve fotonice a optoelektronice. Jsou sledovány tři oblasti. V první jsou připravována a zkoumána nová ternární skla odvozená od binárního systému TeO2-PbCl2: TeO2-PbCl2-Bi2O3/WO3, přičemž důraz je kladen na stanovení optických vlastností a teplotní stabilitu nových skel. Projekt se dále zaměřuje na studium absorpčních a fotoluminiscenčních vlastností skel dotovaných ionty vzácných zemin a při využití nízkoteplotní fotoluminiscenční spektroskopie na procesy výměny energie mezi skelnou matricí a 4f stavy dopantů, a to zejména s ohledem na jejich potenciální využití jako zdrojů a zesilovačů záření ve střední infračervené oblasti. Poslední řešená problematika se týká studia metod ovlivnění výsledných vlastností skel technologickými podmínkami při jejich přípravě a soustředí se na metody vedoucí ke zvyšování optické čistoty připravených skel, tedy ke snižování optických ztrát a ke zlepšování jejich luminiscenčních vlastností.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací