Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Paleoteplotní historie sedimentárních pánví v České republice a její vztah k tektonickým procesům

 

Číslo grantu:

A3012703

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

1997 - 2001

Hlavní řešitelé:

Jaroslav Šafanda, Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Václav Suchý, Geologický ústav AVČR, Praha
Ivana Sýkorová, ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha
Michal Stejskal, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na studium teplotních podmínek v sedimentárních pánvích České republiky řadou metod, které poskytují kvantitativní informace o teplotách při vývoji pánví a dobu expozice tepelených jevů. Pro řešení projektu byly použity parametry stupně prouhelnění, krystalizace illitu a obsahy a složení fluidních inkluzí. Stanovení teplotních podmínek bylo založeno na měření teplot ve vrtech, na termofyzikálních parametrech hornin a na matematickém modelování. Hlavní pozornost je věnována stanovení paleoteplotních poměrů oblasti Barrandienu a v blanické brázdě. Stupeň sedimentační přeměny je studován na základě světelné odraznosti částic vitrinitu, bitumenu a zooklastů a chemickým složením fluidních inkluzí v krystalech křemene. V inkluzích se žlutooranžovou fluorescenční barvou byly zjištěny lehké frakce ropných látek (lehké oleje).

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací