Registr Smluv

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který bude veřejně dostupný. Od 1. 7. 2017 je navíc zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv.

Správcem i provozovatelem Informačního systému registru smluv (ISRS) je Ministerstvo vnitra. Vstoupit do Registru smluv

Jedním z cílů zákona je, aby byly v registru smluv uveřejňovány v zásadě všechny soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotací nebo návratné finanční výpomoci, jestliže výše hodnoty předmětu těchto smluv je vyšší než 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Zákon nicméně obsahuje některé výjimky z uveřejnění, které jsou aplikovatelné nezávisle na tom, jaká je hodnota předmětu smlouvy.

Smlouvy uveřejněné v informačním systému Registru smluv MV ČR (ISRS)

Smlouvy uveřejněné v letech: 2016 | 2017 | 2018 |
Publikující
smluvní strana
Smluvní strany Označení smlouvy Publikováno
v ISRS
Hodnota
smlouvy
Odkaz
do ISRS
ÚSMH AV ČR, v.v.i. PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 Smlouva o věcném břemenu 11. 1. 2018 164 450 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Komerční banka a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1 Smlouva o běžném účtu 8. 1. 2018
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ing. Babák Petr, Bělehradská 26, Praha 2 Objednávka projektu pro provedení stavby - stavební úpravy části 1NP - budova E - dokončení stavebních úprav vybraných prostor 8. 1. 2018 69 600 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ing. Pavel Kriegsman, Budečská 822/29, Praha 2 Smlouva o poskytování daňového poradenství 5. 1. 2018
ÚSMH AV ČR, v.v.i. BOZP-PO s.r.o., Lhotská 2203, Praha 9 – Horní Počernice Smlouva o zabezpečení činnosti BOZP a PO 4. 1. 2018 78 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. TARPO spol. s r.o., Pražská 346, Kněževes Smlouva o účasti na řešení projektu 4. 1. 2018
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Merebit s.r.o., Tyršova 942, Pohořelice Dodatek č. 2 ke smlouvě na dodávku magnetického separátoru s příslušenstvím 4. 1. 2018