Registr Smluv

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který bude veřejně dostupný. Od 1. 7. 2017 je navíc zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv.

Správcem i provozovatelem Informačního systému registru smluv (ISRS) je Ministerstvo vnitra. Vstoupit do Registru smluv

Jedním z cílů zákona je, aby byly v registru smluv uveřejňovány v zásadě všechny soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotací nebo návratné finanční výpomoci, jestliže výše hodnoty předmětu těchto smluv je vyšší než 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Zákon nicméně obsahuje některé výjimky z uveřejnění, které jsou aplikovatelné nezávisle na tom, jaká je hodnota předmětu smlouvy.

Smlouvy uveřejněné v informačním systému Registru smluv MV ČR (ISRS)

Smlouvy uveřejněné v letech: 2016 | 2017 |
Publikující
smluvní strana
Smluvní strany Označení smlouvy Publikováno
v ISRS
Hodnota
smlouvy
Odkaz
do ISRS
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Mettler - Toledo, s.r.o., Třebohostická 2283/2, Praha 10 Dodatek č. 1 k servisní smlouvě - servis vah 9. 2. 2017 69148 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Žižkova 513/22, Brno Smlouva o účasti na řešení Projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu 7. 2. 2017 1 210 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. Glass Service, a.s., Rokytnice 60, Vsetín Smlouva o účasti na řešení projektu 17. 1. 2017 8 190 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. DEKONTA, a.s., č.p. 109, 27342, Dřetovice Racionalizace nakládání s použitými sorpčními materiály na bázi aktivního uhlí 13. 1. 2017 1 701 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. DILIGENS, s. r. o., Severozápadní III 367/32, Praha 4 Smlouva o auditu 2016 12. 1. 2017 52 000 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. STAVBA PRAHA družstvo, Sudoměřská 1293/32, Praha 3 Oprava sociálního zařízení v 1.NP budovy D 12. 1. 2017 117 846,70 CZK
ÚSMH AV ČR, v.v.i. ZRC SAZU - Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, Postojna, Slovenia Přístroj TM-71 - Extensometers 3. 1. 2017 4 600 EUR