Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Plynový chromatograf s kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem ThermoElectron Trace-DSQII

Laboratoř organické geochemie provádí chemické analýzy organické hmoty v geologických materiálech. Analytické metody jsou využívány k molekulárním analýzám hornin a sedimentů, k environmentálním analýzám vybraných polutantů určujících specifické znečištění. Výsledky analýz slouží k hodnocení ekologických rizik, ke geologickému výzkumu a pro geochemickou dokumentaci.

Přístroj umožňuje:
Analýza extrahovatelných látek pomocí GC/MS (alifatické a aromatické uhlovodíky)
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení geochemie.


Chromatograf