Mgr. Jana Schweigstillová, Ph.D.

portret
Budova
C
Patro
3
Číslo místnosti
304
O mně

V Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i. (ÚSMH) jsem začala pracovat v roce 1998, než jsem dokončila magisterské studium na Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pokračovala jsem v doktorském studiu na stejném ústavu a doktorát jsem dokončila v roce 2008.
V současné době pracuji jako výzkumný pracovník v ÚSMH AVČR, v.v.i. Moje zaměření se týkalo geochemie a mineralogie sedimentů, zvětrávání a geomorfologie pískovců a krystalizace solí. Využívala jsem i jiné geochemické metody a přístupy (např. XRD, FTIR, Ramanova spektroskopie, laboratorní izotopové studium, fyzikální experimenty s pískovci zvětrávání solí, měření pevnosti povrchu hornin nebo vlhkosti povrchu hornin). Zatímco většina mých terénních prací probíhala a probíhá v České republice (různé pískovcové oblasti), během své kariéry jsem pracovala také v Jordánsku, Polsku, Velké Británii, Lucembursku, Německu, USA nebo Francii. V současné době se zabývám skenovací elektronovou mikroskopií - SEM a EDS (QUANTA 450, FEI) a experimenty v klimatické komoře (CTC 256, Memmert). Jsem autorem nebo spoluautorem asi 50 vědeckých prací a zpráv a byla jsem oponentem několika studentských prací.
Některé ze starších prací a projektů se uskutečnily na základě spolupráce s Dr. D.Hradilem a Dr. P.Bezdičkou z Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i. (XRD analýza). Další publikace vznikly také na základě spolupráce s kolegy z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (s Dr. D. Kolouškem a s Ing. L. Herzogovou nebo Dr. M. Novotnou a Dr. Machovičem – FTIR metody a Ramanova spektroskopie). Spolupráce na elektronové mikroskopii v posledních letech probíhala, příp. pokračuje s některými kolegy z ÚSMH (Dr. M.Vondráčková a Dr.Šrein, Dr. L.Nováková nebo Dr. M.Černý). Zahraniční spolupráci podpořilo v roce 2018 studium jílových minerálů pomocí SEM a EDS s Dr. Javierem Cuadrosem z Natural History Museum v Londýně.
V posledních několika letech jsem intenzivně spolupracovala s doc. J.Bruthansem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Dr. M.Filippi z Geologického ústavu Akademie věd ČR. Tato spolupráce navazuje na předchozí studie o problematice geomorfologického vývoje pískovcových skalních měst, zejména s doc. Bruthansem a jeho mnoha studenty z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s Dr. AL Mayo (Univerzita Brighama Younga, Provo, USA) a s některými dalšími kolegy (Dr. J.Adamovič z Geologického ústavu AVČR, v.v.i., doc. G. Kletetschka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Dr. J.Válek z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AVČR, v.v.i.). V našem současném projektu se zaměřujeme na granulární horniny jako takové.

Publikační činnost

Soukupová J., Hradil D., Přikryl R.: (2002): Chemical weathering of clay – rich sandstone matrix: controls and case studies. In: Přikryl R., Viles H. A. (Eds.): Understanding and Managing Stone Decay. Proceeding of the International Conference Stone Weathering and Atmospheric Pollution Network (SWAPNET 2001), 263-271.

Hradil D., Hostomský J., Soukupová J. (2002): Aluminium Release Rates from Acidified Clay Structures: Comparative Kinetic Study, Geologica Carpathica, 53, 2, 117-121.

Schweigstillová J., Šímová V., Hradil D. (2005): New investigations on the salt weathering of Cretaceous sandstones, Czech Republic. In: Ries C. & Krippel Y. (Eds.) Sandstone landscapes in Europe - Past, Present and Future. Proceedings of the 2nd International conference on Sandstone landscapes. Vianden (Luxembourg) 25-28.05.2005. Ferrantia, 44, 177-179.

Novák M., Mitchell M.J., Jačková I., Buzek F., Schweigstillová J., Erbanová L., Přikryl R. and Fottová D. (2007): Processes affecting oxygen isotope ratios of atmospheric and ecosystem sulfate in two contrasting forest catchments (Black Triangle Region, Central Europe), Environ. Sci. Technol., 41 (3), 703-709.

Schweigstillová J. a Hradil D. (2007): Salt Formation on the Cretaceous Sandstone in North and Northwest Bohemia (Czech Republic) - In: Hartel H., Cilek V., Herben T., Jackson A. and Williams R.B.G.(eds.): Sandstone Landscapes. Administration of the Bohemian Switzerland National Park and Academia, Prague, 76-79.

Šrein V., Šťastný M., Šreinová B., Králová J., Schweigstillová J. (2007): Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 14-15, 170-176.

Švarcová S., Schweigstillová J., Kotulanová E. a Bezdička P.: Painting copper-based pigments, their chemism and degradation, Struktura 2007 - Kolokvium Krystalografické společnosti, 18.-21.6.2007, Dvůr Králové n. L., ČR, Materials Structure, 14, 2 (2007), 127-128.

Schweigstillová J., Přikryl R. a Novotná M. (2009): Isotopic composition of salt efflorescence from the sandstone castellated rocks of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). Environmental Geology 58, 217-225.

Bruthans J., Jenč P., Churáčková Z. a Schweigstillová J. (2009): Vykroužené dutiny Českého ráje: jak a kdy vznikaly? Speleofórum 28. Brno, 101-105.

Bruthans J., Churáčková Z., Jenč P. a Schweigstillová J. (2009): Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 54-58.

Bruthans J. a Schweigstillová J. (2009): Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR? In: Rapantová N. a Grmela A. (Eds.): Voda - strategická surovina pro 21.století, 43-46.

Adamovič J., Mikuláš R., Schweigstillová J. and Böhmová V. (2011): Porosity changes induced by salt weathering of sandstones, Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic., Acta Geodynamica et Geomaterialia, 8, 1 (161), 29-45.

Švarcová J., Koloušek D. and Schweigstillová J. (2011): Pyramids and geopolymers?, Keramický zpravodaj 27 (2), 5-13.

Bruthans J., Schweigstillová J., Churáčková Z. and Jenč P. (2011): Clay layer above the sandstone cave as a source of CaCO3 in secondary cave carbonates: Composition and origin (Bohemian Paradise, Czech Republic). In: Šťastný M. (Ed.) Informátor 46, Book of Abstracts. 19. jílová konference v České Republice, Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem, 28.– 31.8 2011. ČSVVJ, p. 5, Praha.

Bruthans J., Schweigstillová J., Jenč P., Churáčková Z. and Bezdička P. (2012): 14C and U – Series Dating of Speleothems in the Bohemian Paradise (Czech Republic): Retreat Rates of Sandstone Cave Walls and Implications for Cave Origin. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 9, 1 (165), 93-109.

Herzogová L., Doušová B., Lhotka M., Machovič V., Schweigstillová J., Koloušek D. (2012): Adsorpce toxických oxoaniontů Se na povrchově upravený kaolin. Chemické listy, 106, 759-764.

Strachota A., Černý M., Chlup Z., Šlouf M., Hromádková J., Pleštil J., Šandová H., Glogar P., Sucharda Z., Havelcová M., Schweigstillová J., Dlouhý I. and Kozák V. (2012): Optimization of sol–gel/pyrolysis routes to silicon oxycarbide glasses, Journal of Non-Crystalline Solid, Volume 358, Issue 20, Pages 2771-2782.

Bruthans J., Svetlik D., Soukup J., Schweigstillova J., Valek J., Sedláčková M. and Mayo A. (2012): Fast evolving conduits in clay-bonded sandstone: Characterization, erosion processes and significance for origin of sandstone landforms. Geomorphology, 177, 178-193.

Bruthans J., Schweigstillová J., Bezdička P. a Soukup J. (2012): Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni (Fast disintegration of the carboniferous sandstone in rock overhang Čertova Kazatelna in Plzeň town). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011, 70-74.

Schweigstillová J., Bruthans J., Falteisek L., Válek J. a Soukup J. (2013): Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf (Fast-formed case hardened surfaces on exposures of Hruba Skala sandstone: microscopic description, tensile strength, erodability, origin and significance for sandstone landscape), Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012, 228-234.

Bruthans J., Soukup J., Světlík D., Schweigstillová J. a Mayo A.L. (2013): Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst (Hardened fracture surfaces in quader sandstone and their role in origin of rock cities), Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012, 109-115.

Soukup J., Bruthans J., Světlík D., Schweigstillová J. a Smutek D. (2013): Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč (Self-organized system of underground conduits originated by groundwater flow along fractures in quartz sandstone in Střeleč quarry), Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012, 296-304.

Bruthans J., Soukup J., Schweigstillová J., Vaculíková J., Smutek D., Mayo A.L. and Falteisek L. (2013): Origin of „rock cities“, pillars and cleft-conduits in kaolinite-bonded sandstone: new insight from study in sandstone quarry where landforms recently evolve. In Filippi M., Bosák P. (Eds), 2013. Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, July 21–28, Brno. Volume 3, 247-252. Czech Speleological Society. Praha.

Steinerová M., Schweigstillová J. (2013): Porous microstructure of interfacial transition zone in geopolymer composites, Ceramics – Silikáty 4, 57, 328-335.

Černý M., Halasová M., Schweigstillová J., Chlup Z., Sucharda Z., Glogar P., Svítilová J., Strachota A., Rýglová Š. (2014): Mechanical properties of partially pyrolysed composites with plain weave basalt fibre reinforcement, Ceramics International, 7507-7521.

Bruthans J., Soukup J., Vaculíková J., Filippi M., Schweigstillová J., Mayo A.L., Mašín D., Kletetschka G., Řihošek J. (2014): Sandstone landforms shaped by negative feedback between stress and erosion. Nature Geoscience, 7 (8), 597-601.

Černý M., Chlup Z., Strachota A., Halasová M., Rýglová Š., Schweigstillová J., Svítilová J., Havelcová M. (2015): Changes in structure and in mechanical properties during the pyrolysis conversion of crosslinked polymethylsiloxane and polymethylphenylsiloxane resins to silicon oxycarbide glass, Ceramics International 41, 6237–6247.

Strachota A., Černý M., Chlup Z., Rodzeń K., Depa K., Halasová M., Šlouf, M. and Schweigstillová J. (2015): Preparation of finely macroporous SiOC foams with high mechanical properties and with hierarchical porosity via pyrolysis of a siloxane/epoxide composite. Ceramics International 41, 8402–8410.

Černý M., Chlup Z., Strachota A., Svítilová J., Schweigstillová J., Halasová M., Rýglová Š. (2015): Si-O-C ceramic foams derived from polymethylphenylsiloxane precursor with starch as foaming agent, Journal of the European Ceramic Society 35 (13), 3427-3436.

Řihošek J., Bruthans J., Mašín D., Filippi M., Carling G. T., Schweigstillová J. (2016): Gravity-induced stress as factor reducing decay of monuments in Petra, Jordan. Journal of Cultural Heritage 19, 415-425.

Slavík M., Bruthans J., Filippi M., Schweigstillová J., Falteisek L., Řihošek J. (2017): Biologically-initiated rock crust on sandstone: Mechanical and hydraulic properties and resistance to erosion. Geomorphology 278, 298-313.

Bruthans J., Filippi M., Schweigstillová J., Řihošek J. (2017): Quantitative study of a rapidly weathering overhang developed in an artificially wetted sandstone cliff. Earth Surface and Landform Processes, 42, 5, 711-723.

Černý M., Chlup Z., Strachota A., Schweigstillová J., Svítilová J. and Halasová M. (2017): Rheological behaviour and thermal dilation effects of alumino-silicate adhesives intended for joining of high-temperature resistant sandwich structures, Journal of the European Ceramic Society 37, 5, 2209-2218.

Slavík M., Bruthans J., Schweigstillová J., Falteisek L. (2017): Vliv biokolonizace na erozi a odolnost pískovcových povrchů. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2016 50, 81-87.

Králová J., Šreinová B., Schweigstillová J., Šrein V. (2017): Výzkum strusek a geologických vzorků z archeologického nálezu v Kostelních Střimelicích. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 25(2), 183-190.

Cuadros J., Schweigstillová J. (2018): Rock fabric and origin of the expandable phyllosilicates in the sands of the Ashdown Formation, East Sussex, UK. Applied Clay Science, 166, 185-199.

Kůrková I., Bruthans J., Balák F., Slavík M., Schweigstillová J., Bruthansová J., Mikuš P., Vojtíšek J. and Grundloch J. (2019): Factors controlling evolution of karst conduits in sandy limestone and calcareous sandstone (Turnov area, Czech Republic) Journal of Hydrology, 574, 1062-1073.

Vysoká H., Bruthans J., Falteisek L., Žák K., Rukavičková L., Holeček J., Schweigstillová J., Oster H. (2019): Hydrogeology of the deepest underwater cave in the world: Hranice Abyss, Czechia. Hydrogeology Journal, 27, 2325-2345.

Černý M., Chlup Z., Strachota A., Halasová M., Schweigstillová J., Kácha P. a Svítilová J. (2020): Potential of glass, basalt or carbon fibres for reinforcement of partially pyrolysed composites with improved temperature and fire resistance. CERAMICS-SILIKATY, 6, 2, 115-124.

Slavík M., Bruthans J., Weis T., Schweigstillová J. (2020): Measurements and calculation of seasonal evaporation rate from bare sandstone surface. Earth Surface Processes and Landforms 45, 12, 2965-2981.

Členství

Česká asociace ložiskových geologů - člen rady
Česká společnost pro výzkum a využití jílů - člen výboru

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Články / Knihy

Mgr. Jana Schweigstillová, Ph.D. z oddělení inženýrské geologie byla členkou týmu, jenž obdržel cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky za rok 2019. Ocenění získal tým za nasimulování vzniku dokonale vyvinutých skalních bran a modelování vzniku skalních útvarů v počítači. Výzkum vedl RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jako spoluřešitelka se podílela na terénních pracích v České republice, Jordánsku a Polsku. Spolupracovala rovněž při laboratorních experimentech – připravovala a zkoumala vzorky elektronovou mikroskopií, studovala jejich chování v klimakomoře, podílela se na přípravě výstupů výzkumu.

Videozáznamy

Jak je možné, že kostička z pískovce unese auto, ale ve vodě se rozsype na písek? Čeští vědci tuto záhadu rozluštili.

Česká televize - i-vysílání(pořad Brány, 14:45 na ČT2)

Přednášky

Přednáška autorů článku, Velká geologická posluchárna na
PřF UK v Praze

Články / Knihy

Tajemná síla kontrolující erozi pískovcových skal; Duch horniny; Inteligentní organismus; Tajemství skalních bran po 150 letech tápání vyřešeno – tak zněly namátkou vybrané titulky, které na přelomu července a srpna otiskla média po celém světě. Mediální lavinu spustil článek publikovaný v časopise NATURE Geoscience, který poprvé věrohodně prokázal princip, jenž je zásadní pro určitou etapu vývoje skalních bran a některých dalších známých pískovcových útvarů. Jde o myšlenku tak jednoduchou, že mnozí lidé měli za to, že je již dávno známá. Pokud jste se ale o ní chtěli něco dozvědět, ve vědeckých článcích a monografiích o pískovci jste ji nenašli.
Akademický bulletin 09/2014

Články / Knihy

Výběr zajímavých témat, zveřejněné v záříjovém čísle časopisu Vesmír.
ČRo Plus - Leonardo - věda a technika

Audiozáznamy

ČRo Dvojka (pořad Meteor, 2:44-10:26 minuta záznamu)

Články / Knihy

Tajemná síla kontrolující erozi pískovcových skal, duch horniny, inteligentní organismus, tajemství skalních bran po 150 letech tápání vyřešeno – jen některé z titulků, které otiskla na přelomu července a srpna média po celém světě.
Akademický bulletin červenec-srpen/2014, oficiální časopis Akademie věd ČR

Články / Knihy

Přes 150 let dávali vědci hlavy dohromady. Shodli se na tom, že pískovec rozkládají zrnko po zrnku dobře známé erozní procesy – krystalizace solí, mrznutí vody, dopad dešťových kapek i tekoucí voda. Co ale tyto procesy koordinuje, zjistili až nyní geologové z Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Geologického ústavu AV ČR a Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.

Novinky.cz

Audiozáznamy

ČRo Plus (Ranní Plus, 12:55 až 13:47 minuta záznamu)

Články / Knihy

Skalní brány vznikaly tak, že se samy zbavovaly zbytečné váhy. Jednou z takových bran je i Pravčická brána nedaleko Hřenska. Zjistil to česko – americký vědecký tým.

Denik.cz

Články / Knihy

21stoleti.cz

Videozáznamy

Česká televize - i-vysílání (Studio 6)

Články / Knihy

BBC News - Science and Environment

Tiskové zprávy

Geologové z Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Geologického ústavu AV ČR a Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR provedli experimenty, které odhalují, že pískovcová skála funguje jako propojený a „inteligentní“ organismus. Nepotřebného materiálu, který ohrožuje její stabilitu, se zbavuje a zůstávají jen nosné prvky. Výsledky výzkumu byly nyní zveřejněny v nejprestižnějším časopise věd o Zemi Nature Geoscience.

zpráva na AV ČR

Videozáznamy

Česká televize - i-vysílání (Události)

Články / Knihy

Nature.com - novinky

Videozáznamy

Dva experimenty, ukazující názorně, jak je pro vznik pískovcových věží a bran důležité zatížení horniny. Bez tohoto zatížení by se zkoumaný pískovec (z lomu Střeleč) okamžitě sesul na hromádku písku.

Časopis Vesmír

Články / Knihy

www.vesmír.cz