Projevy mladokvartérní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu

Projevy mladokvartérní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu

Cílem projektu je hledání projevů mladokvartérní tektoniky v reliéfu a geologii v české části zóny okrajového sudetského zlomu (OSZ), kde byly dokumentovány svrchněpleistocenní až holocenní pohyby, jakož i současné pohyby potvrzené monitoringem. Na základě geomorfologického mapování, detailních terénních prací ve vybraných lokalitách a metod paleoseismického výzkumu, zejména zemních rýh a jejich dokumentace včetně datace získaného vhodného materiálu, bude formulován nejmladší tektonický vývoj a posouzena dynamika vývoje modelových lokalit. Takto získané nové poznatky mohou mít velký význam pro zhodnocení ohrožení zkoumané oblasti tektonickou/seismickou aktivitou. Tato problematika z tohoto pohledu nebyla v dané oblasti ještě řešena a ani velmi účinné metody paleoseismického terénního výzkumu nebyly u nás dosud používány. Zjištěné poznatky budou dále srovnány s nejmladším geologickým vývojem širšího okolí a zasazeny do celkového neotektonického vývoje reliéfu, který bude porovnán s výsledky

Číslo grantu

GP205/08/P521

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2008-2010

Hlavní řešitel

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.. oddělení inženýrské geologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty