Speciální skla pro optoelektroniku, nelineární a vláknovou optiku

Speciální skla pro optoelektroniku, nelineární a vláknovou optiku

Hlavními cíli projektu je získání originálních dat popisujících elektrické a dielektrické vlastnosti vybraných nových skel na bázi oxidů těžkých kovů a/nebo chalkogenidů, odhalení mechanismů ovlivňujících jejich elektrickou vodivost a popsání vztahů mezi těmito transportními vlastnostmi a vlastnostmi optickými. Měření transportních vlastností zároveň poskytnou zpětnou vazbu pro úpravy složení a podmínek přípravy skel vedoucí ke zvýšení jejich homogenity a snížení koncentrace nečistot v nich. Na připravených vzorcích speciálních skel propouštějících infračervené záření: budou provedena měření jejich elektrických a dielektrických vlastností; u vybraných systémů budou stanoveny difúzní koeficienty jednotlivých složek – difúzní parametry budou korelovány s elektrickými vlastnostmi a poslouží k objasnění mechanismu elektrické vodivosti daného skla; bude sledován vliv příměsí na měřené vlastnosti; budou určeny korelační vztahy mezi chemickým složením, podmínkami během přípravy a mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi skel.

Číslo grantu

7AMB14SK009

Grantová agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech

2014-2015

Hlavní řešitel

Ing. Petr Kostka, Ph.D.,

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel

Martin Kľučka,
Ing. Jitka Pedlíková
RNDr. Olga Procházková, CSc.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.,
RNDr. Jiří Zavadil, CSc.,
Doc. Petar S. Gladkov, Ph.D.
Mgr. Roman Yatskiv, Ph.D.

Stav
Ukončené projekty