Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí

Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí

Cílem projektu je korelovat geomorfologické a sedimentologické důkazy geomorfologických hazardů s relevantními časovými řadami historických klimatických a hydrometeorologických extrémů v citlivé krajině Západních Beskyd a jejich předpolí. Studovaným obdobím je zejména poslední milénium a zvláštní důraz bude kladen na definování klimatických a následných geomorfologických odezev na období tzv. Malé doby ledové. Geomorfologické, sedimentologické a geochronologické metody umožní definovat historické fáze intenzivních erozních a akumulačních procesů spojené s intenzivními svahovými procesy, vývojem náplavových kuželů a fluviální agradací. Metody historické klimatologie spojené se statistickou analýzou budou využity pro relativní odlišení klimatických a antropogenních vlivů na výskyt katastrofických geomorfologických procesů. Získané vazby mezi klimatickými a geomorfologickými procesy budou využity pro konstrukci budoucího vývoje geomorfologických procesů v území, zejména v kontextu očekávaných klimatických změn.

Číslo grantu

P209/10/0309, Program GA - Standardní projekty

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2010-2013

Hlavní řešitel

Doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.,

Ostravská univerzita v Ostravě/PřF

Spoluřešitel

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav

Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., Masarykova univerzita/PřF

RNDr. Petr Tábořík, Ph.D., (člen výzkumného týmu 2010-2011)

Stav
Ukončené projekty