Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii "RINGEN" (Research INfrastructure for Geothermal ENergy)

Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii "RINGEN" (Research INfrastructure for Geothermal ENergy)

Hlavním cílem VI je vytvořit odborné zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie, která představuje prakticky nevyčerpatelný zdroj obnovitelné energie. Zvládnutí technologií jímání této energie bude znamenat zásadní strategickou výhodu zejména s ohledem na vyšší energetickou soběstačnost a bezpečnost České republiky, ale i dalších evropských zemí. Zázemí VI bude sloužit také dalším významným stavebním a energetickým oborům, jakými jsou podzemní stavitelství nebo těžba uhlovodíků.

RINGEN je koncipována také jako jeden z uzlových bodů evropské sítě geotermálních testovacích lokalit. Pro naplnění cíle se bude VI soustředit zejména na rozvoj a testování i) nových vrtných technologií ve středních a velkých hloubkách, ii) rozvoj technologií stimulace propustnosti hornin pro tvorbu podzemních geotermálních výměníků a iii) technologií pro seismické monitorování. Tyto tři postupy jsou nezbytnou podmínku efektivnější, bezpečné a rutinní těžby geotermální energie, neboť i) snižují náklady na vlastní vrtné práce, které představují cca 75 % nákladů na výstavbu geotermální elektrárny/teplárny; ii) zvyšují průtok horké kapaliny (vody) horninou a tím i energetickou vydatnost (výkon) vrtů; iii) eliminují potenciální negativní efekty těžby zemského tepla, jež se mohou projevovat seismickými projevy na povrchu.

Výzkumná infrastruktura RINGEN bude vybudována v lokaci s již existujícím geotermálním testovacím vrtem do hloubky 2,1 km. Účel RINGEN bude spočívat v podpoře výzkumu a v poskytování služeb a expertíz v oboru využívání hlubinné geotermální energie a dalších souvisejících oblastech, jakými jsou podzemní stavby nebo těžba uhlovodíků. Geotermální problematika zahrnuje celou řadu technických a geovědních disciplín a vyžaduje testování v reálných podmínkách. RINGEN bude nabízet numerické modelování předávání tepla a jeho extrakce, hydrogeologický a hydrochemický průzkum, analýzu hydrotermální alterace v důsledku injektáže nebo ocenění indukované seismicity, její monitorování a analýzu.

Číslo grantu

LM2015084 - Program: Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010-2017)

Grantová agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Řešen v letech

2016-2020

Hlavní řešitel

prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze

Spoluřešitel

Česká geologická služba, Mgr. Zdeňek Venera, Ph.D.

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., RNDr. Jan Šafanda, CSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR, v. v. i., RNDr. Josef Stemberk, CSc.

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze, prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.

Technická univerzita v Liberci, prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.

Stav
Ukončené projekty