Kompozitní materiály na bázi skelných vláken a siloxanové matrice pro použití za vysokých teplot

Kompozitní materiály na bázi skelných vláken a siloxanové matrice pro použití za vysokých teplot

Podstatou projektu bylo navrhnout oxidačně odolnou matrici na bazi modifikovaných siloxanů a vhodné skleněné textilie pro přípravu tepelně odolných kompozitů.Dvousměrné kompozity na bázi plátěné textilie (E-sklo), atlasové textilie (R-sklo) a polysiloxanových laků Lukosil 901 a 130 byly vytvrzeny a posléze pyrolyzovány na teploty 400, 500, 600 a 700°C v dusíku.Strukturální změny matrice v průběhu karbonizace byly identifikovány pomocí IR a Ramanovou spektroskopií. Ohybová pevnost, modul pružnosti a smykový modul byly měřeny před a po zkouškách oxidace. Bylo zjišteno, že kompozity karbonizované na teploty 500 a 600°C tj. v oblasti přechodu polymeru na keramiku, vykazují nižší hodnoty mechanických pevností a výrazné uvolňování matrice. Z tohoto důvodu byly testy oxidační odolnosti provedeny pouze při teplotách 400 a 700°C na vzorcich připravených při stejných teplotách.Tyto vzorky zůstaly po oxidaci kompaktní, pouze v případě E-skla došlo při max.teplotě k mírné deformaci vláken.

Číslo grantu

106/99/0668

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

1999-2001

Hlavní řešitel

K. Balík, ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha

Spoluřešitel

J. Křena, LA COMPOSITE, Praha

Stav
Ukončené projekty