Použití Ramanovy mikroskopie pro posouzení vlivu stárnutí na mikromechanické změny betonu vyztuženého polyethylenetereftálátovými vlákny (PET)

Použití Ramanovy mikroskopie pro posouzení vlivu stárnutí na mikromechanické změny betonu vyztuženého polyethylenetereftálátovými vlákny (PET)

Ramanova mikroskopie je výhodná nedestruktivní metoda pro in situ analýzu mikromechaniky v kompozitech. V navrhovaném projektu bude použita Ramanova mikroskopie pro posouzení napjatostních změn v cementové matrici vyztužené polyethylentereftálátovými vlákny (PET) z hlediska vlivu okolního prostředí, časových a teplotních změn. Data poskytnutá Ramanovou spektroskopií budou korelována doplňujícími experimentálními technikami a mikromechanickým modelováním, na základě vztahů mezi fyzikálními a chemickými vlastnostmi systému PET/cementová matrice a interfází mezi vláknem a matricí. Vyvinutá metodika zahrnující Ramanovu in situ mikrospektroskopii bude využívána nejen k charakterizaci kompozitů PET/cement. ale i dalších kompozitních systémů.

Číslo grantu

106/05/2618

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2005-2007

Hlavní řešitel

Vladimír Machovič, CSc., VŠCHT Praha

Spoluřešitel

František Kolář, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH AV ČR

Pavel Kuklík, České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta stavební

Stav
Ukončené projekty