Geoelektrická aparatura ARES

Geoelektrická aparatura ARES

Tento průzkum mapuje změny horninového složení na základě rozložení měrných odporů hornin. Různé horninové typy se do sebe svým měrným odporem liší. Dále dochází ke změnám měrných odporů hornin jejich porušením, např. zvětráním.
K měření používáme geoelektrickou aparaturu ARES firmy GFInstruments, s.r.o. Aparatura umožňuje měřit rozložení měrných odporů v 2D (geoelektrické řezy) i 3D.
Geoelektrická měření se používají při řešení širokého spektra problémů od základního výzkumu a geologického mapování, průzkum nerostných ložisek (mapování zrudnění či třeba měření mocností štěrkopísků), přes různé aplikace v hydrogeologii (například vyhledávání porušených zón pro situování vrtů a studní) po průzkum nejmenších hloubek pro stavebnictví (změny mocností pokryvu, průsaky hrází) a archeologii (mapování zdí, příkopů, náspů a dalších objektů).

Image
ert_vizualizace
Image
ert_rez
Image
archeologie

Odporový řez diatremou maarového vulkánu u Hnojnice. Vysoké měrné odpory znázorňují části tvořené vulkanoklastiky a žilami bazaltu. Žlutá linie zvýrazňuje rozsah diatremy na povrchu, modrá čárkovaná čára vyznačuje interpretované pokračování diatremy do hloubky.

Odporový řez přes hlubocký zlom u Hluboké nad Vltavou. Střídání vysokých a nízkých odporů u povrchu (do hloubky cca 5m) je způsobeno přítomností štěrkopísků a povodňových hlín. Jílovito-písčité sedimenty českobudějovické pánve (vlevo) se projevují hodnotami měrných odporů okolo 100 Ωm, silně zvětralé krystalinikum (vpravo) pak velmi nízkými měrnými odpory i pod 50 Ωm.

Mapa zdánlivých měrných odporů jako výsledek odporového profilování na lokalitě zaniklého tvrziště Hradčany u Poděbrad. Zbytky zdí se projevují vyššími zdánlivými měrnými odpory (hnědá a žlutá barva), zasypaný příkop se projevuje jak sníženými tak zvýšenými odpory, v závislosti na jeho výplni.