Gravimetr CG-5

Gravimetr CG-5

Gravimetrie je měření tíhového pole Země. Velikost (síla) tíhového pole závisí na množství hmoty a její vzdálenosti od místa měření, v případě geofyzikálního průzkumu tedy na hustotě hornin a vzdálenosti jednotlivých horninových bloků od měřeného bodu. Gravimetrie má v geologickém průzkumu široké uplatnění od základního geologického mapování přes prospekci ložisek nerostných surovin až po mikrogravimetrické aplikace při vyhledávání starých důlních děl, sklepů, jeskyní a podobně.
Gravimetrická data měříme pomocí gravimetru CG-5 firmy Scintrex, který měří gravitační zrychlení s přesností 5 μGal (0.01 μm/s2). Geodetické zaměření tíhových bodů provádíme totální stanicí Leica TC1010.

Image
gravimetricke_mereni
Image
gravimetricke_mereni2
Image
ert

Měřená gravimetrická data a jejich interpretace pomocí matematického modelování. Tercierní maar u Mariánských Lázní.

Měřená gravimetrická data a jejich interpretace pomocí matematického modelování. Minimum tíže uprostřed profilů je interpretováno přítomností jeskyň v čočkách mramorů. Strašínský lom u Kašperských Hor.

Srovnání interpretace gravimetrických dat z předešlého obrázku s výsledky multielektrodového odporového profilování. Zóny vysokých měrných odporů odpovídají zkrasovělým mramorům. Bílou konturou jsou znázorněny obrysy jeskyní získaných interpretací gravimetrických dat. Strašínský lom u Kašperských Hor.