Mikrospektrofotometr QDI CoalProTM fy CRAIC Technologies s optickým mikroskopem Olympus BX51 s fluorescenčním uspořádání

Mikrospektrofotometr QDI CoalProTM fy CRAIC Technologies s optickým mikroskopem Olympus BX51 s fluorescenčním uspořádání

Základní analýzou uhelné a organické petrologie je měření střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí a antracitu a huminitu hnědého uhlí a organické dispergované hmoty fotometrickou metodou a mikroskopickou metodou s využitím analýzy obrazu. Ke speciálním účelům se měří maximální a minimální odraznost v polarizovaném světle. Složení organického podílu v uhlí nebo sedimentech se stanovuje detailní analýzou macerálových skupin huminitu/vitrinitu, liptinitu a inertinitu včetně popisu minerálních látek a jejich distribuce ve zkoumaném materiálu. Kromě těchto mezinárodně definovaných komponent je možné studovat změny v morfologii a v optických vlastnostech vlivem zvětrání, tepelných procesů a charakterizovat pevné produkty těchto procesů v přírodním a technologickém prostředí.Mikrospektrofotometrický systém měření odrazností a spekter – Mikrospektrofotometr QDI CoalProTM fy CRAIC Technologies s optickým mikroskopem Olympus BX51 s fluorescenčním uspořádání
se používá ke stanovení stupně prouhelnění a tepelné alterace na základě měření světelné odraznosti v normálním a polarizovaném světle dle standardizovaných metod, UV spekter a fluorescenčních charakteristik uhlí, rašeliny, dispergované organické hmoty a uhlíkatých materiálů, fotodokumentace.

Image
mikroskop

Mikrospektrofotometr CRAIC Technologies