Optický mikroskop se systémem pro analýzu obrazu LUCIA (Laboratory Imaging a NIKON)

Optický mikroskop se systémem pro analýzu obrazu LUCIA (Laboratory Imaging a NIKON)

Základní analýzou uhelné a organické petrologie je měření střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí a antracitu a huminitu hnědého uhlí a organické dispergované hmoty fotometrickou metodou a mikroskopickou metodou s využitím analýzy obrazu. Ke speciálním účelům se měří maximální a minimální odraznost v polarizovaném světle. Složení organického podílu v uhlí nebo sedimentech se stanovuje detailní analýzou macerálových skupin huminitu/vitrinitu, liptinitu a inertinitu včetně popisu minerálních látek a jejich distribuce ve zkoumaném materiálu. Kromě těchto mezinárodně definovaných komponent je možné studovat změny v morfologii a v optických vlastnostech vlivem zvětrání, tepelných procesů a charakterizovat pevné produkty těchto procesů v přírodním a technologickém prostředí.Systém LUCIA fy Laboratory Imaging a optického mikroskopu se používá ke stanovení světelné odranosti na základě odstínů šedi automatickou analýzou obrazu, které je určeno ke stanovení stupně prouhelnění na základě hodnot střední světelné odraznosti (Rr), stanovení macerálového složení skupin vitrinitu, liptinitu a inertinitu černého uhlí a uhlíkatých částic více prouhelněných a tepelně alterovaných, stanovení velikosti a distribuce částic.

Image
lucia2

Optický mikroskop se systémem pro analýzu obrazu LUCIA