Plynový chromatograf s kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem ThermoElectron Trace-DSQII

Plynový chromatograf s kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem ThermoElectron Trace-DSQII

Laboratoř organické geochemie provádí chemické analýzy organické hmoty v geologických materiálech. Analytické metody jsou využívány k molekulárním analýzám hornin a sedimentů, k environmentálním analýzám vybraných polutantů určujících specifické znečištění. Výsledky analýz slouží k hodnocení ekologických rizik, ke geologickému výzkumu a pro geochemickou dokumentaci.Přístroj umožňuje:

Analýza extrahovatelných látek pomocí GC/MS (alifatické a aromatické uhlovodíky)

Image
obr8
Image
chromatograf
Image
trace_ultra

Chromatograf