Thermo Finnigan FLASH EA 1112 Series CHNS/O Analyzer

Thermo Finnigan FLASH EA 1112 Series CHNS/O Analyzer

Laboratoř organické geochemie provádí chemické analýzy organické hmoty v geologických materiálech. Analytické metody jsou využívány k molekulárním analýzám hornin a sedimentů, k environmentálním analýzám vybraných polutantů určujících specifické znečištění. Výsledky analýz slouží k hodnocení ekologických rizik, ke geologickému výzkumu a pro geochemickou dokumentaci.Přístroj umožňuje:

Stanovení obsahu (hm.%) CHNS a O v pevných a kapalných vzorcích

Stanovení celkového organického uhlíku

Image
flash_EA

FLASH EA 1112