Bioartificiální kardiovaskulární záplaty a cévní náhrady na bázi porcinního kolagenu zesílené nano/mikrovlákny remodelované pomocí kmenových buněk v bioreaktorech

Bioartificiální kardiovaskulární záplaty a cévní náhrady na bázi
porcinního kolagenu zesílené nano/mikrovlákny remodelované
pomocí kmenových buněk v bioreaktorech

Při kardiovaskulárních operacích je často nutné používat cévní náhrady o malém průměru a tkáňové záplaty. Nejvhodnějším v tomto ohledu jsou autologní tkáně, jež je často nedostatek. Alogenní nebo umělé materiály jsou často trombogenní. Cílem projektu je vytvořit nové cévní náhrady a záplaty s využitím degradabilních kolagenních gelů vyztužených nano/mikro vlákny jež budou odlity do potřebného tvaru spolu s kmenovými buňkami. Tyto konstrukty budou remodelovány v bioreaktoru za vzniku nové tkáně. Poté bude tento konstrukt decelularizován pro eliminaci imunitní se zachováním nosné struktury. In vivo ověření v prasatech bude zahrnovat dvě operace. Při první operaci bude odebráno malé množství podkožního tuku a krev, ze kterých budou izolovány kmenové a endotelové buňky, pro autologní osídlení v bioreaktoru. Poté bude následovat druhá operace na stejném zvířeti, při které bude záplata/cévní náhrada implantována na/místo a. carotis. Po 4 týdenním klinickém monitorování budou implantáty vyjmuty a hodnocení histologicky z hlediska celkové struktury, průchodnosti a trombogenicity.

Číslo grantu

NV19-02-00068, Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2022

Grantová agentura

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Řešen v letech

2019-2022

Hlavní řešitel

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Institut klinické a experimentální medicíny

Spoluřešitel

Mgr. Elena Filová, MSc., PhD.


Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Ing. Monika Šupová, Ph.D.


Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Ing. Roman Matějka


České vysoké učení technické v Praze / Fakulta biomedicínského inženýrství

Ke stažení
Stav
Ukončené projekty