Chování fullerenů v geologických materiálech a prostředích

Chování fullerenů v geologických materiálech a prostředích

Postupy detekce fullerenů v geologických materiálech byly v průběhu minulých a nejnovějších studií označeny za značně problematické. Hlavním cílem tohoto projektu je prohloubit naše znalosti o interakci fullerenů se syntetickými referenčními látkami (silikagel, grafit HOPG, porézní uhlík, zeolit) a geologickými matricemi (kerogen, humin, illit, kaolinit). Otázkou zde zůstává, jak může konkrétní způsob interakce ovlivnit derivatizaci a /nebo rozklad fullerenů. Výsledky této studie pomohou vyřešit problém vystupování a zakonzervování fullerenů v geologických materiálech a v průběhu geologických procesů. Během laboratorních experimentů bude testován vliv zvýšené teploty a tlaku na fullereny ve výše uvedených matricích. Výsledky řady metod in situ analýzy fullerenů v matricích (včetně systémů teplotně a tlakově namáhaných) dále vyjasní interakci fulleren – matrice. Dále budou tyto informace přímo využity při navržení optimalizované metody izolace a detekce fullerenů z geologických materiálů. Tato metoda bude testována, mimo jiné na řadě v současnosti zvláště významných vzorků z uhlíkem bohatých horninových poloh (z hlubokého vrtu v oblasti Prekambria Karélie, dále z hraničních vrstev K/T, P/T a T/J).

Číslo grantu

205/07/0772

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2007-2009

Hlavní řešitel

Doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr.,

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta UK

Spoluřešitel

Ing. Věra Hamplová, CSc., Fyzikální ústav AVČR, v.v.i.

Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc., ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty