Chování plynů a par v mikroporézní fázi tkáňových systémů přírodních materiálů; adsorpční a absorpční procesy a jejich kinetika

Chování plynů a par v mikroporézní fázi tkáňových systémů přírodních materiálů; adsorpční a absorpční procesy a jejich kinetika

Pro přírodní organické látky je charakteristická přítomnost mikroporézní fáze, tvořené pevnou fází a souborem dutin molekulárních rozměrů. Cílem projektu je studium tří procesů probíhajícím na jejím mezifázovém rozhraní.
1. U látek , kdy sorpce v mikroporézní fázi je provázena rozpuštěním molekul plynů a par v tuhé fázi, projevující se jejím bobtnáním, bude stanoven kritický tlak, nad nímž již dochází pouze k absorpci a mechanismus vstupu molekul plynu tuhé fáze.
2. U sorpce par, především vodní páry budou zjištěny příčiny podběhu desorpční větve izotermy pod adsorpční.
3. Budou stanoveny experimentální a termodynamické podmínky procesu vytěsňovací sorpce pro různé dvojice zúčastněných plynů. Pro získání uvedených poznatků bude použita jako hlavní metoda sorpční gravimetrická analýza umožňující použití velmi nízkých tlaků, které jsou předpokladem pro identifikaci mikroporézní struktury. Pro hlubší charakteristiku sledovaných procesů budou vypočteny hodnoty entalpie a entropie.

Číslo grantu

IAA2046101 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura

Grantová agentura AV ČR

Řešen v letech

2001-2003

Hlavní řešitel

Ing. Zuzana Weishauptová, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha

Stav
Ukončené projekty