Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS)

Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS)

Cílem projektu je zajistit stabilní provoz, rozvoj a modernizaci systému pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi v ČR. Tento systém je tvořený permanentními observatořemi (seismika, GNSS, geomagnetismus, gravimetrie, geotermika, geodynamika) převážně zapojenými do celosvětových sítí, lokálními stanicemi či sítěmi stanic ve vybraných oblastech, které jsou významné z hlediska dlouhodobého pozorování pro potřeby základního nebo aplikovaného výzkumu, a mobilními stanicemi, které slouží pro opakovaná měření na vybraných bodech nebo pro dočasná terénní měření, obvykle v rámci velkých mezinárodních projektů. CzechGeo/EPOS je součástí panevropské výzkumné infrastruktury EPOS (European Plate Observing Systém). Prioritami pro příští období je uživatelsky přívětivý přístup ke globálním a regionálním databázím nebo úložištím, zvyšování počtu stanic s real-time vzdáleným přístupem, zprostředkování produktů vyšší úrovně a integrace dat v rámci implementační fáze projektu EPOS. Stávající observatoře a sítě CzechGeo/EPOS budou v nadcházejícím období modernizovány a v případě potřeby rozšířeny. Obměna se bude týkat zařízení, jež jsou na konci své životnosti nebo jež svými parametry již nepostačují potřebám výzkumné komunity. Kromě modernizace stávajících stanic a sítí plánuje CzechGeo/EPOS také výstavbu nových kapacit. V plánu je například observatoř monitorující podkrušnohorský zlom vybavená 3 vrty (West Bohemia Near Fault Observatory). V rámci projektu EPOS se bude CzechGeo/EPOS podílet na tvorbě tematických a integrovaných služeb a tyto služby dále využívat. V souladu se strategií EPOSu budou do systému CzechGeo/EPOS nově začleněna geologická data.

Číslo grantu

LM2015079 - Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010 - 2019)

Grantová agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech

2016-2019

Hlavní řešitel

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

RNDr. Pavel Hejda, CSc.

Spoluřešitel

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

RNDr. Josef Stemberk, CSc.

Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.

Ing. Jan Balek, Ph.D.

Česká geologická služba

Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

Stav
Ukončené projekty