Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS-Sci)

Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS-Sci)

Projekt CzechGeo/EPOS-Sci je zaměřen na dobudování a modernizaci observatoří a jejich sítí a na podporu pěti výzkumných programů, které budou využívat modernizovanou výzkumnou infrastruktury. Záměrem výzkumného programu Výzkum vnitrodeskové seismicity na území České republiky a v jejím blízkém okolí (SEIS) je detailní analýza seismicity na daném území. Česká regionální seismická síť je doplněna lokálními sítěmi v oblasti západočeských rojových zemětřesení, na severní Moravě a v Malých Karpatech. Program Struktura kontinentální litosféry a mapování reliéfu rozhraní LAB v širším okolí Alp (DeepAlp) podporuje účast českého týmu v evropském programu AlpArray. Cílem programu Rozvoj infrastruktury v oblasti GNSS, gravimetrie a zemských slapů je vývoj nástroje pro identifikaci vysokofrekvenčního signálu v GNSS datech, analýza geodynamických pohybu na základě GNSS dat nebo zavedení hybridního gravimetrického monitorování řeckých vulkanických ostrovů. Program Geodynamika provádí jednak dlouhodobý podzemní monitoring posunů na zlomech a shromažďuje a analyzuje unikátní data o stabilitě horninového masívu, jednak zkoumá stabilitu svahů na základě dlouhodobého monitoringu svahových deformací. Program Geologická a geofyzikální datová infrastruktura pro podporu výzkumu vyvíjí systém pro efektivní přístup k těmto datům pomocí moderních IT technologií v souladu s evropskými i globálními standardy.

Číslo grantu

LM2015079

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001800, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Grantová agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech

2017-2020

Hlavní řešitel

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

RNDr. Pavel Hejda, CSc.

Spoluřešitel

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

RNDr. Josef Stemberk, CSc.

RNDr. Jiří Málek, Ph.D.

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.

Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.

Ing. Jan Balek, Ph.D.

Mgr. Jakub Stemberk

Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.,

RNDr. Dana Čápová, Česká geologická služba

prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.,

RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D.,
Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Petr Špaček, Ph.D., Masarykova univerzita

Stav
Ukončené projekty