Dlouhodobě spolehlivá výroba kvalitnı́ pitné vody pomocı́ aktivnı́ho uhlı́ při respektovánı́ konceptu cirkulární ekonomiky

Dlouhodobě spolehlivá výroba kvalitnı́ pitné vody pomocı́ aktivnı́ho uhlı́ při respektovánı́ konceptu cirkulární ekonomiky

Cı́le programu jsou projektem naplněny ve všech oblastech naznačených zadávacı́ dokumentacı́ veřejné soutěže - předpokládána jsou nová technická i metodická řešenı́ v oblasti odstraňovánı́ mikropolutantů při výrobě pitné vody (=přispěnı́ k zajištěnı́ zdravého a kvalitnı́ho životnı́ho prostředı́ v České republice + minimalizace negativnı́ch dopadů lidské činnosti na životnı́ prostředı́) i optimalizované prováděnı́ regenerace/reaktivace aktivnı́ho uhlı́ (GAU), které znamená menšı́ produkci odpadů, menšı́ využı́vánı́ nového GAU a tedy úsporu primárních zdrojů, resp. vyšší stupeň opětovného využití výrobků. Pokud jde o prioritnı́ výzkumný cı́l, projekt má přesah do několika oblastı́ včetně ochrany vod, možnostı́ opětovného použitı́ výrobků, minimalizace negativnı́ho vlivu na životnı́ prostředı́ a přiblı́ženı́ se oběhovému hospodářstvı́ (2.1 a 2.2). Jako prioritnı́ výzkumný cı́l byl však nakonec zvolen 2.10. týkajı́cı́ se vod, protože zajištěnı́ kvalitnı́ pitné vody je co do "prostředı́ pro život" naprosto kritickým požadavkem (aniž by z toho mělo plynout, že jiné cíle a potřeby jsou méně podstatné) a jedná se o prvořadé cíle projektu.

Číslo grantu

SS07020146

Grantová agentura

Technologická agentura ČR (TAČR)

Řešen v letech

2024 - 2026

Hlavní řešitel

doc. Ing.Marek Šváb, Ph.D. 
Dekonta, a.s.
 

Spoluřešitel

Ing. Martina Švábová, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Vodárna Káraný a.s.

doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Stav
Řešené projekty