Dynamická planeta Země

Dynamická planeta Země

Přispět k porozumění vnitřního fungování naší planety, jejího bezprostředního okolí, proměnám zemského povrchu a vlivu člověka na horninové prostředí.  Rozvoj observatoří monitorujících dynamiku Země a jejího okolí. 
Vývoj automatických systémů sběru a vyhodnocování velkých objemů dat.

Číslo grantu

Strategie AV21 - Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Grantová agentura

Strategie AV21

Řešen v letech

2023-2027

Hlavní řešitel

Koordinační pracoviště: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Koordinátor: RNDr. Aleš Špičák, CSc.

Spoluřešitel

Partnerská pracoviště: 
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (GFÚ) 
Gelogický ústav AV ČR, v. v. i. (GLÚ) 
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. (ÚFA) 
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. (ÚGN) 
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (ÚI) 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. (ÚSMH) 
Jan Blahůt, Filip Hartvich, Petra Štěpančíková, Petr Tábořík, Renata Lukešová (Gaždová), Jan Valenta, Josef Vlček

Stav
Řešené projekty
Spolupráce

Spolupracující organizace: 
Regional Warning Centre v Praze 
mezinárodní observatorní sítě INTERMAGNET 
Česká geologická služba (ČGS) 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy