Endogenní vlivy na vznik a vývoj svahových deformací

Endogenní vlivy na vznik a vývoj svahových deformací

Po extrémních srážkách v roce 1997 bylo na severovýchodní Moravě registrováno obrovské množství sesuvů. Během terénních průzkumů se ukázalo, že řada z nich, zejména rozsáhlé hluboce založené deformace, jsou podmíněny strukturně-geologickými poměry v daném území.
Cílem předkládaného projektu je detailním mezioborovým studiem a metodami vysoce přesného měření stanovit podmínky vzniku a vývoje svahových deformací v závislosti na strukturně-geologických podmínkách a recentním tektonickém vývoji vněkarpatského flyše Západních Karpat. Studovány budou strukturní a morfologické podmínky pro výskyt svahových deformací a jejich mechanismus i jejich ovlivnění současnými tektonickými procesy.
Budou stanoveny základní modely podmíněnosti vzniku svahových deformací strukturně-geologickými poměry. Ve 3 vybraných modelových lokalitách severovýchodní části vněkarpatského flyše (Radhošťský hřeben, Křížový vrch, Pulčínské skály) bude prováděn monitoring vývoje deformací ve vztahu ke zlomovým strukturám. Interpretací dat kontrolního sledování a srovnáváním s výsledky dlouhodobých sledování deformací na tektonických strukturách bude detekován vliv současné tektonické aktivity.
Výsledky mimo jiné povedou ke zpřesnění možností predikce míst náchylných ke vzniku svahových deformací.

Číslo grantu

205/05/2770

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2005-2007

Hlavní řešitel

RNDR. Josef Stemberk, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů

Spoluřešitel

Jan Klimeš, Vít Jánoš, Ivo Baroň, Roman Novotný, Miloš Briestenský

Stav
Ukončené projekty