Experimentální studium mezních stavů napětí v oblasti růstu a porušení trhlinami jako kritických parametrů trvanlivosti pórovitého přírodního kamene.

Experimentální studium mezních stavů napětí v oblasti růstu a porušení trhlinami jako kritických parametrů trvanlivosti pórovitého přírodního kamene.

Proces porušování hornin před mezí pevnosti v oblasti růstu a porušení trhlinami, které lze odvodit z přetvárné křivky při zkouškách pevnosti v tlaku nebo tahu, je pravděpodobně jedním z klíčových jevů, ovlivňujících trvanlivost přírodního kamene. V porovnání s předchozími empirickými přístupy (zmrazovací cykly, krystalizace solí, roztažnost po nasáknutí), bude tato pracovní hypotéza ověřována sérií laboratorních experimentů s využitím geomechanických zkoušek včetně měření akustické emise. Zkoušky budou provedeny na souboru pórovitých hornin (pískovce, opuky, tufity, biodetritické vápence) s velkým rozsahem pórovitosti (5-30 obj. %) a proměnlivou distribucí velikosti pórů, zrnitostí, stupněm zpevnění nebo fyzikálními vlastnostmi. Část zkušebních těles bude před geomechanickými zkouškami podrobena simulovanému zvětrávání nebo bude napuštěna různými konzervačními látkami s cílem změnit parametry horninové stavby a mechanické vlastnosti. Z naměřených přetvárných křivek budou odvozeny energetické parametry deformačního procesu, a z nich bude poté interpretována náchylnost ke zvětrávání.

Číslo grantu

GA13-13967S

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2013-2017

Hlavní řešitel

Prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr., Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitel

Ing. Lenka Zamrazilová, Akademie výtvarných umění v Praze


Ing. Tomáš Lokajíček, CSc., Geologický ústav AV ČR, v. v. i.


Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Stav
Ukončené projekty