Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxanovými matricovými prekurzory

Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxanovými matricovými prekurzory

Navrhovaný projekt si klade za cíl vysvětlit změny, ke kterým dochází v průběhu teplotně indukované přeměny aromatických a alifatických siloxanových pryskyřic na oxykarbid křemíku SiOC. Předmětem zkoumání budou především prekurzory SiOC nacházející se v přechodovém stavu mezi organo-křemičitým polymerem a anorganickým materiálem. Dále bude sledován vliv stupně pyrolýzy na adhezi mezi organo-křemičitou matricí a silikátovými (čedičovými a skleněnými) vlákny v kompozitech z částečně pyrolyzovaných SiOC prekurzorů, s cílem zlepšení vlastností kompozitů. Vývoj nových materiálů bude zaměřen na zvýšenou stabilitu hybridních kompozitních systémů při dlouhodobé teplotní expozici při zachování mechanické odolnosti. Pro dosažení tohoto cíle bude využito, kromě výše popsaného porozumění probíhajícím dějům, také zdokonalení povrchové vrstvy. Významným dílčím cílem bude inimalizace smršťování pyrolyzovaných prekurzorů SiOC, a sice cestou zabudování mikro- resp. submikro-práškového plniva SiOC, a jemu příbuzných SiC a SiO2 před samotnou pyrolýzou.í.

Číslo grantu

17-12546S, Standardní projekty

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2017-2020

Hlavní řešitel

Ing. Martin Černý, Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Spoluřešitel

Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

Ke stažení
Stav
Ukončené projekty