Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin

Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin

Cílem projektu je pomocí fyzikálních veličin odvozených z interakce plynné a tuhé fáze vyjádřit analogii mezi plynonosností a plynodajností uhlí a kolektorových hornin ve stavu in situ s vlastnostmi vzorku odebraného z přírodního masivu. Za tím účelem definovat jednotlivé typy mechanizmů, jimiž jsou plyny v uhlí a horninách vázány, termodynamické podmínky jejich rovnovážných stavů a kinetiku procesů spojených s degazací. Z výsledků získaných na vzorcích odebraných z uhlné sloje nebo horninového masivu ovodit podmínky existující in situ a tak charakterizovat vlastnosti sloje a masivu jako zdroje plynů. Pro realizaci tohoto záměru ověřit rozsah aplikace potenciálové teorie sorpce do oblasti nadkritických teplot a pomocí teoretických vztahů nahradit výpotem experimentálně velmi obtížné měření sorpce za vysokých tlaků. Řešení projektu má umožnit předpověť rozsahu intenzity degazace v případě samovolného nebo umělého narušení soudržnosti uhlí a hornin.

Číslo grantu

GA105/94/1371

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

1994-1996

Hlavní řešitel

Ing. Zuzana Weishauptová, CSc., oddělení geochemie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel

RNDr. Jiří Medek, CSc. - CarbonChem

Stav
Ukončené projekty