Fyzikální procesy spojené s rojovou seismicitou na rozhraní tektonických desek na rozhraní tektonických desek na jižním Islandu a se zemětřesnými roji v západních Čechách/Vogtladu

Fyzikální procesy spojené s rojovou seismicitou na rozhraní tektonických desek na rozhraní tektonických desek na jižním Islandu a se zemětřesnými roji v západních Čechách/Vogtladu

Zemětřesné roje jsou speciálním typem seismicity, který se vyskytuje v různých tektonických prostředích. Poznání fyzikálních procesů, které se uplatňují při jejich spuštění, mohou významně přispět k poznání fyzikální podstaty i silnějších zemětřesení; zvláště významné je objasnění role korových fluid. Projekt je zaměřen na rojovou seismicitu na JZ Islandu a na její porovnání se zemětřesnými roji v západních Čechách. JZ Island představuje rojovou oblast světového významu na rozhraní dvou divergujících tektonických desek, kde se projevuje interakce vulkanické a tektonické činnosti; západní Čechy jsou unikátní evropskou vnitrodeskovou seismogenní oblastí na západním okraji Českého masívu. V projektu porovnáme obě oblasti jak z hlediska rojové seismicity, tak stavby zemské kůry a jejích vlastností. Zaměříme se především na zjištění (1) vazeb uvolňování seismické energie a tektonických struktur (2) fyzikálních procesů v ohnisku rojových zemětřesení (role fluid), (3) spouštěcích mechanizmů zemětřesných rojů a (4) charakteristických struktur a parametrů zemské kůry v obou rojových oblastech.

Číslo grantu

18-05053S, Standartní projekty

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2018-2020

Hlavní řešitel

Ing. Josef Horálek, CSc.

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel

RNDr. Jiří Málek, Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Ke stažení
Stav
Ukončené projekty