Geofyzika, geotechnika, geomateriály, geotermální energie pro praxi

Geofyzika, geotechnika, geomateriály, geotermální energie pro praxi

ÚSMH AV ČR je aplikačně orientovaným výzkumným pracovištěm, které provádı́ výzkum v
oblasti geofyziky, geotechniky, geomateriálů, kompozitů a geotermálnı́ energie,
spolupracuje s řadou domácích i zahraničních průmyslových firem a spravuje portfolio řady domácı́ch a zahraničnı́ch patentů a užitných vzorů. Hlavnı́m cı́lem projektu 4GEO je zvýšit aplikačnı́ potenciál a zralost (TRL) výsledků VaV, a podpořit vědecké pracovnı́ky ÚSMH v
úsilı́ o zvýšenı́ socio-ekonomického dopadu jejich práce. Účelem podpory je nalézat nová
řešenı́ v oborech rozvı́jených v ÚSMH a uplatňovat je v praxi. Již dřı́ve použı́vaný systém
managementu znalostı́ a komercializace, uplatňovaný v ÚSMH, bude doplněn o nový nástroj
podpory projektů v proof of concept fázi, tzv. Fond pro komercializaci a takto rozšı́řený
systém komercializace bude prakticky ověřen. Dalšı́m cı́lem je nastartovat proces vytvářenı́
nového zdroje financovánı́ ÚSMHpomocı́ výnosů z licenčnı́ch smluv, výzkumné spolupráce
a zvýšenı́ podı́lu financovánı́ výzkumných aktivit z vlastnı́ch přı́jmů. Během projektu
vznikne ucelený a dlouhodobě udržitelný systém podpory výzkumných aktivit, který bude
motivovat vědecké pracovnı́ky, aby vytvářeli nové výsledky s aplikačnı́m potenciálem a
starali se o jejich praktické využití.

Číslo grantu

TP01010055, Program aplikovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2

Grantová agentura

Technologická agentura ČR (TAČR)

Řešen v letech

2020-2022

Hlavní řešitel

RNDr. Josef Stemberk CSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Spoluřešitel

Další osoby podílející se na řešení projektu:

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.

RNDr. Jiří Málek, Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Stav
Ukončené projekty