Hodnocení nebezpečí vzniku sesuvů a povodní z ledovcových jezer, Cordillera Blanca, Peru

Hodnocení nebezpečí vzniku sesuvů a povodní z ledovcových jezer, Cordillera Blanca, Peru

Ve vybraných ledovcových údolích pohoří Cordillera Blanca, Peru je prováděno hodnocení přírodních nebezpečí (sesuvů a povodni z ledovcových jezer) s využitím monitoringu srážek a infiltrace vody do půdy, archivních informaci, terénního mapování a interpretaci dat dálkového průzkumu. Výpočty stability vybraných svahů v blízkosti ledovcových jezer budou zahrnovat modelování infiltrace srážkové vody a úrovní hladin podzemní vody. Modely rozlivů povodní vzniklých v důsledku možného pádu sesuvů do jezera budou založeny na terénním průzkumu území a výsledcích výpočtů stability svahů. Výsledky těchto prací budou použity pro rajonizaci studovaného území vzhledem k jeho náchylnosti a ohrožení sesuvy a povodní z ledovcových jezer při zohlednění vlivů možných budoucích klimatických změn. Tyto výsledky přispějí ke zlepšení bezpečnosti místní populace a k vytvoření metodologie použitelné i v jiných vysokohorských oblastech.

Číslo grantu

P209/11/1000

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2011-2014

Hlavní řešitel

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D., ÚSMH AV ČR, v.v.i.- odd. inženýrské geologie

Spoluřešitel

Ing. Petr Bouška, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.

Doc. Vít Vilímek, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Stav
Ukončené projekty