Jezerní a uhelné sedimenty sokolovské pánve jako archiv miocénního paleoprostředí, paleoklimatu a tektoniky

Jezerní a uhelné sedimenty sokolovské pánve jako archiv miocénního paleoprostředí, paleoklimatu a tektoniky

Jezerní sedimenty a do značné míry I uhelné sedimenty jsou citlivými indikátory změn prostředí. Metabolismus jezer velmi citlivě reaguje nejen na globální klimatické a geotektonické změny, ale i na lokální klimatické, vegetační, erozní a tektonické změny. Tyto procesy jsou často propojeny vzájemnými zpětnými vazbami a výsledný systém se často chová nelineárně. Porozumění řídícím mechanismům zápisu těchto změn do statigrafického záznamu a odfiltrování klimatického záznamu od ostatních vlivů vyžaduje komplexní řešení. Navrhovaný projekt je zaměřen na detailní studium 200 m mocné sukcese jezerního cyprisového souvrství podložní sloje Antonín v sokolovské pánvi (miocén), kde byla pozorována rytmicita několika řádů. Projekt je výrazně multidisciplinární, integrující sedimentologické, cyklostratigrafické, magnetostratigrafické, petrologické, petrofyzikální, geochemické a paleontologické přístupy. Cílem navrhovaného projektu je rekonstrukce paleoprostředí a klimatické historie. Multidisciplinární přístup přispěje k porozumění miocénních klimatických změn a mechanismů jejich zápisu do statigrafického záznamu.

Číslo grantu

205/09/1162

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2009-2011

Hlavní řešitel

Mgr. Karel Martínek,

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitel

RNDr. Juraj Franců, CSc., ČGS, Brno

Ing. Ivana Sýkorová, DrSc., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr., Geologický ústav AV ČR,v.v.i.

RNDr. Petr Rojík, PhD., Sokolovská uhelná a.s., Sokolov

Stav
Ukončené projekty