Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam

Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam

Projekt je zaměřen
a) na podrobný popis textury mikroporézní fáze, představující hmotu prostoupenou Systémem dutin molekulárních rozměrů,
b) na její kontinuitu v rámci chemických a fyzikálních procesů,
c) na její chování a případnou změnu její struktury účinkem tepelného a tlakového zatížení.
Řešení projektu se soustředí na přírodní uhlíkaté látky (dřevo, uhlí), u nichž je mikropórovitost rozhodující texturní vlastností. Vliv teploty bude studován v rozsahu do 1000°C pomocí emanační termické analýzy, tlakové namáhání bude realizováno až do tlaku 2500 MPa. Jednotlivé vlivy budou vzájemně korelovány a jejich účinky zjišťovány pomocí adsorpce, mikroskopie a rtg analýzy. Na základě statisticky významného počtu pozorování budou specifikovány dominantní vlastnosti mikroporézní fáze a navržen její model. Získané výsledky budou využity v technologiích s výrazným vlivem mikropórovitosti, jako je těžba uhelného metanu a příprava aktivních uhlí. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s mikroporézní strukturou je vědecká pozornost věnována převážně jejím adsorpčním vlastnostem, je pojetí předkládaného projektu zcela původní.

Číslo grantu

IAA2046801

Grantová agentura

Grantová agentura AV ČR

Řešen v letech

1998-2000

Hlavní řešitel

Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc., oddělení geochemie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty