Model mobilizace a geochemické cykly potenciálně nebezpečných prvků a organických látek ve vyhořelých uhelných haldách

Model mobilizace a geochemické cykly potenciálně nebezpečných prvků a organických látek ve vyhořelých uhelných haldách

Experimentální modelování procesu hoření uhelných hald a stanovení volatility potenciálně nebezpečných prvků a organických pyrolyzátů – stanovení vazby prvků a organických pyrolyzátů na anorganické a organické fáze vyhořelých hald – srovnání geochemie a petrografie nevyhořelých a vyhořelých hald – vliv zvětrávacích procesů a dešťových vod na vymývání prvků z hořelých hald – zhodnocení vlivu spontánní revegetace a humusu na stabilizaci prvků – zhodnocení kontaminace povrchových vod a řečištní sedimenů v okolí hald – geochemické modelování disperse a ředění aniontů a kationtů v říční vodě – sorbce chemických spécií na řečištní sedimenty – vytvoření konceptuálního modelu migrace chemických prvků a organických polutantů ve vyhořelých haldách – posouzení vlivu potenciálně nebezpečných prvků a produktů pyrolýzy organické hmoty na životní prostředí v dlouhodobé perspektivě.

Číslo grantu

15-11674S, Program GA - Standardní projekty (1993-…)

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2015-2017

Hlavní řešitel

Doc. RNDr. Bohdan Kříbek DrSc.,


Česká geologická služba

Spoluřešitel

Ing. Ivana Sýkorová DrSc.,


RNDr. Petra Matysová, Ph.D.


Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.


Člen řešitelského týmu:


Ing. Olga Bičáková Ph.D.


Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty