Model svrchní kůry oherského riftu a jeho okolí

Model svrchní kůry oherského riftu a jeho okolí

Oblast oherského riftu v severozápadní části Českého masívu přitahuje pozornost odborníku již několik desítek let. Způsobuje to výskyt výjimečných geologických fenoménu v této oblasti: kontakty geologických jednotek, významné zlomy, velké granitové masívy, sedimentární pánve s ložisky hnědého uhlí, terciérní a kvartérní vulkanismus, minerální prameny a seismické roje. Výsledkem projektu bude třírozměrný anisotropní model seismických rychlostí do hloubky asi 15 km s vymezením hranic jednotlivých geologických těles. Odvození modelu bude založeno na seismické tomografii. Budou použita následující seismická data: refrakční data z mezinárodních profilu, měření lokálních zemětřesení a průmyslových odpalů. Dalšími zdroji dat budou geologické
mapy, údaje z vrtu, fyzikální parametry hornin a tíhová data. Odvozený model usnadní řešení problému tektonického vývoje riftu, hloubkového rozsahu geologických těles, původu ložisek nerostných surovin, minerálních pramenu a zemětřesení.

Číslo grantu

IAA300460602 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura

Grantová agentura AV ČR

Řešen v letech

2006-2010

Hlavní řešitel

RNDr. Jiří Málek, PhD., ÚSMH AVČR , oddělení seismologie, Praha

Spoluřešitel

RNDr. Zuzana Skácelová, Česká geologická služba

RNDr. Miroslav Novotný, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

RNDr. Vladimír Cajz, CSc., Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty