Modelování migrace toxických a radiotoxických látek v půdách, horninách a sedimentech

Modelování migrace toxických a radiotoxických látek v půdách, horninách a sedimentech

Projekt řeší problematiku vlivu technické činnosti člověka na životní prostředí, zejména v souvislosti s výrobou, zpracováním a užitím toxických a radioaktivních látek, které mohou unikat do prostředí. Je zaměřen jednak na studium chemismu transportních dějů, probíhajících při kontaminaci půd, hornin, sedimentů, apod. toxickými a radiotoxickými látkami, jednak na konstrukci matematicko-fyzikálních modelů a příslušných výpočetních programů, pomocí kterých lze simulovat vlastní migrační proces. Cílem bue upřesnění fyzikálně-chemických modelů (vztahů), popisujících rovnováhu a kinetiku dílčích dějů migrace, spočívající např. v zahrnutí vlivu speciace a počtu složek kontaminantů. Migrační modely budou zdokonaleny tak, aby jimi bylo možno popsat např. vícrozměrný transport a zahrnout vliv různého stupně nasycení pevné fáze a nerovnoměrného rozložení pórů dané vrstvy prostředí. Výsledkem bude zvýšení spolehlivosti simulace migračních procesů.

Číslo grantu

GA 104/94/1517

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

1994-1996

Hlavní řešitel

Beneš, P., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Stav
Ukončené projekty