Neotektonika v předpolí Alp a Karpat

Neotektonika v předpolí Alp a Karpat

Projekt je zaměřen na analýzu aktivních zlomů a získání souhrnného obrazu kvartérní deformace v Alpsko-karpatském předpolí a Českém masívu.Spolupráce mezi geovědními výzkumnými skupinami pracujícími na různých zlomových systémech by měla přinést příležitost pro a) výměnu technických a metodických expertýz, b) vzájemnou logistickou podporu při geomorfologickém mapování a paleoseismologickém trenchingu, c)začlenění výsledků do regionálního geodynamického modelu aktivní deformace v Alpsko-karpatském předpolí.

Číslo grantu

7AMB13AT023
Program 7A - Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti (2007-2017)

Grantová agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech

2013-2014

Hlavní řešitel

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.,

ÚSMH AV ČR v.v.i.

Spoluřešitel

Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D.,

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Mgr. Petr Špaček, Ph.D.,

Masarykova univerzita (Přírodovědecká fakulta)

Stav
Ukončené projekty