Nová skla a jejich technologie

Nová skla a jejich technologie

Budou stanoveny obecně výhodné podmínky pro procesy ve skelné tavenině vedoucí k získání kvalitního skla, zahrnující především teplotní průběhy, charakter proudění v kontinuálním tavicím prostoru, geometrické uspořádání prostoru a účinek ohřevu, spojené s návrhem progresivního tavicího prostoru, bude připraven obecný postup systematického vyhodnocování kvality kontinuálně vyráběných skel z hlediska výskytu defektů typu bublin a budou vyvíjeny a současně připravovány nové typy skel a jejich nejvýhodnější technologie podle aktuálních potřeb.

Číslo grantu

Programme of applied research and experimental development ALFA (2011-2016) TA01010844

Grantová agentura

Technologická agentura České republiky

Řešen v letech

2011-2014

Hlavní řešitel

Prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc.,

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel

Ing. Petr Janáček, CSc.,

Glass Service, a.s.

Stav
Ukončené projekty