Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismu

Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismu

Porozumění příčinným mechanismům velkých ničivých zemětřesení ve vnitrodeskových oblastech je dlouhodobou výzvou. Současné seismické roje a výrony CO2 v západních Čechách jsou často připisovány magmatickým procesům. Paleoseismický výzkum na mariánsko-lázeňském zlomu, který kříží ohniskovou zónu, odhalil výskyt dvou větších zemětřesení v posledních 3 tis. letech, která porušila povrch, nejmladší z nich okolo r. 1000 n.l. Abychom ověřili, zda tato velká zemětřesení byla také výsledkem magmatických procesů, anebo jsou tektonického původu, bude použit následující přístup: 1) stanovení dlouhodobého záznamu jak velkých zemětřesení, použitím standardního paleoseismického průzkumu, tak dlouhodobého záznamu δ13C zaznamenaného ve schránkách živočichů získaných ze sedimentů; 2) rekonstrukce plio-kvarterního napěťového pole a testování jeho lokálního či regionálního vztahu k vulkanismu. Výsledky umožní hodnocení, zda současná aktivita je „normální“ po určitou dobu nebo zda narůstá či klesá, což může vést k závěru o potenciálu budoucích velkých zemětřesení či vulkanických eventů.

Číslo grantu

21-29826S

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2021-2023

Hlavní řešitel

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR,v.v.i.

Spoluřešitel

Člen týmu: 
RNDr. Petr Tábořík, Ph.D. 
Mgr. Jakub Stemberk 
Mgr. Jan Flašar 
Prof. Thomas Rockwell, Ph.D. 
RNDr. Miroslav Coubal, CSc. 
Dr. Hamid Sana, Ph.D 
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR,v.v.i.

Stav
Ukončené projekty