Organická hmota dispergovaná v horninách – objektivní charakterizace, souvislosti s přírodními ději a antropogenní činností

Organická hmota dispergovaná v horninách – objektivní charakterizace, souvislosti s přírodními ději a antropogenní činností

Organická hmota je bežnou, i když minoritní složkou sedimentů a sedimentárních hornin. Znalost prouhelnění a vlastností organických částic patří mezi klíčové informace při řešení problémů v geologii, ekologii, ale i v pedologii a archeologii. Cílem projektu je zpřesnění identifikace organické hmoty a stanovení stupně prouhelnění multidisciplinárním přístupem založeném na spojení nedestruktivních metod optické a spektrometrické mikroskopie a metod chemické analýzy a mikroanalýzy biogenních prvků v kerogenu. Pozornost bude také věnována metodice stanovení spalného tepla, která by zrychlila a zpřesnila stanovení parametru. Předmětem studia bude organická hmota různého původu a prouhelnění, včetně hmoty postižené tepelnými, tektonickými a zvětrávacími procesy. Výsledkem projektu bude objektivní stanovení, klasifikace organické hmoty v souladu s mezinárodně přijatými standardy, atlas mikrostruktur a především zpřesnění podkladů pro modelování situací v geologii a ekologii.

Číslo grantu

IAA300460510 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura

Grantová agentura AV ČR

Řešen v letech

2005-2007

Hlavní řešitel

Ing. Ivana Sýkorová, DrSc., ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha

Stav
Ukončené projekty