Přírodní uhlíkaté "sorbenty", fulvokyseliny a polycyklické aromatické uhlovodíky, vzájemné vztahy, adsorpce a molekulární modelování

Přírodní uhlíkaté "sorbenty", fulvokyseliny a polycyklické aromatické uhlovodíky, vzájemné vztahy, adsorpce a molekulární modelování

V rámci navrhovaného projektu bude laboratorně studovánochování vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v systému voda – huminová látka – pevný org., resp. Uhlíkatý "sorbent". Mezi vybrané sorbenty patří tři geopolymery, dvě látky vyššího stupně karbonizace a grafit. Studovanými PAH budou zejména pyren a antracen. Na základě sorpčních experimentů bude popsán mechanismus interakce „sorbent“ –PAH a úloha huminových látek v systému blízkém znečištěným přírodním vodám. Série získaných distribučních koeficientů a informace o površích jednotlivých studovaných organických či uhlíkatých „sorbentů“ budou použity pro doplnění, aplikaci a srovnání vhodnosti modelů MM+ a PM3.

Číslo grantu

IAA3111306 - Program Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura

Grantová agentura AV ČR

Řešen v letech

2003-2006

Hlavní řešitel

RNDr. Jan Jehlička, Dr. , Přírodovědecká fakulta UK

Spoluřešitel

Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc., ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha

Stav
Ukončené projekty