Přirozená seismicita jako nástroj pro vyhledávání zdrojů geotermální energie

Přirozená seismicita jako nástroj pro vyhledávání zdrojů geotermální energie

Cílem projektu je:

- nové pochopení fyzikálních procesů, které se podílí na vzniku zemětřesení se speciálním důrazem na roli fluid, geotermální provoz a tektonické pohyby,

- aplikace výsledků k rozvinutí zásad pro podzemní práce v seismicky aktivních oblastech,

- testování a vývoj seismických metod jako nástroj pro prospekci v geotermálním průzkumu,

- rozvoj a posílení vědeckých schopností výzkumných institucí zúčastněných zemí.

Zájmová oblast na Islandu se vyznačuje trvalou seismickou aktivitou vznikající v důsledku širokého spektra geodynamických procesů a lidské činnosti, jako jsou pohyby tektonických desek na riftu, vulkanismus, aktivně využívané hydrotermální oblasti čerpáním/injektáží. Výsledky jsou přenositelné i do jiných oblastí s potenciálními geotermálními zdroji a mikrozemětřeseními.

Číslo grantu

TO01000198-program KAPPA

Grantová agentura

Technologická agentura ČR (TAČR)

Řešen v letech

2021-2024

Hlavní řešitel

Ing. Josef Horálek, CSc.

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i

Spoluřešitel

Gylfi Páll Hersir


Iceland GeoSurvey


RNDr. Jiří Málek, Ph.D.


Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.


Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Stav
Řešené projekty