Progresivní, ekonomicky efektivní neenergetické aplikace lignitu

Progresivní, ekonomicky efektivní neenergetické aplikace lignitu

Projekt je zaměřen na výzkum možností netypického využití lignitu jako hodnotné chemické suroviny, nikoli paliva, s minimem nutných dalších nákladů. Koncepce projektu využívá jednak jeho přirozené povrchové aktivity, jednak vysokého obsahu huminových látek. Budou prozkoumány sorpční vlastnosti přírodního lignitu, jeho povrchová reaktivita v radikálových a fotochemických procesech, využitelnost lignitu jako funkčního plniva (bio)polymerů a (bio)polymerů jako nosičů –imobilizátorů lignitu, lignitu jako podpůrného prostředku fotokatalyzátorů. Dále bude studován ekonomicky efektivní postup izolace humnových kyselin a možnosti jejich využití i dalšího zhodnocení post-extrakčního zbytku. Potenciální aplikace směřují do oblasti sorbetů, ekologie, zemědělství, půdní remediace a kondicionace, rozkladu polymerů.

Číslo grantu

105/05/0404

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2005-2007

Hlavní řešitel

Miloslav Pekař, CSc., Chemická fakulta VUT Brno

Spoluřešitel

Ing. Ivana Sýkorová, DrSc., ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha

Mgr. Ivan Koutník, PhD., Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava

Stav
Ukončené projekty