Projevy neotektoniky v reliéfu sv. části Rychlebských hor

Projevy neotektoniky v reliéfu sv. části Rychlebských hor

Na základě terénních prací, geomorfologického mapování a geofyzikálních měření, zaměřených na sledování projevů neotektoniky v reliéfu byly identifikovány zóny se zvýšenou současnou erozí, liniově uspořádané prameny, dlouhé přímočaré úseky svahů a údolí, a vodivé linie odpovídající zlomovým liniím, na které jsou vázány okrajové zlomové svahy Sokolského hřbetu, tvořícího sv. část Rychlebských hor. Dále byly na základě geomorfologických a geologických poměrů vymezeny jednotlivé bloky hrástovitě uspořádaného reliéfu hřbetu, stupňovitě se snižujícího k SV a podle odlišného charakteru různých úseků zlomových svahů určen etapovitý, diferenciální výzdvih Sokolského hřbetu a rekonstruován jeho neotektonický vývoj.
Neotektonický vývoj reliéfu byl dále srovnáván s dostupnými interdisciplinárními daty získanými ze sledování geodynamiky v zóně okrajového sudetského zlomu – OSZ (opakovaná nivelace, GPS) a dále s instrumentálními daty získanými při monitoringu pohybů pomocí terčových měřidel TM71 instalovaných na tektonickcýh strukturách v jeskyních Na Pomezí a Na Špičáku ve zkoumané oblasti. Z výše jmenovaných podkladů vyplývá, že se zóna OSZ nachází v kompresním tlakovém poli, což odpovídá také asymetrickému diferenciálnímu výzdvihu Sokolského hřbetu, nacházejícího se na severní straně OSZ.

Číslo grantu

328/2004/B-GEO/PřF

Grantová agentura

Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze

Řešen v letech

2004-2006

Hlavní řešitel

RNDr. Petra Štěpančíková, Oddělení inženýrské geologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc., Katedra fyzické geografie a geoekologie
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

RNDr. Josef Stemberk, CSc., Oddělení inženýrské geologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

RNDr. Filip Hartvich, Oddělení inženýrské geologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Mgr. Miloš Briestenský, Oddělení inženýrské geologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty