Sesuvy v měnícím se klimatu: vliv teploty na náchylnost a nebezpečí v mírném klimatu

Sesuvy v měnícím se klimatu: vliv teploty na náchylnost a nebezpečí v mírném klimatu

Klimatické změny ovlivňují komplexnímzpůsobem četnost a rozložení sesuvů v mnoha regionech. Současné studie se zaměřují především na roli změn chodu srážek včetně jejich extrémů. Nicméně přímemu vlivu oteplování, rychlých změn teplot a častějších vln veder na mechanické vlastnosti půd se věnuje jen málo pozornosti.
Cílem projektu je zhodnotit, zda současné teploty a jejich předopkládaná záměna v budoucnu mohou vysvětlit prostorové rozmístění vzniku  sesuvů (se zvláštním zřetelem na mělké sesusvy v jílovitých zeminách) v důsledku společného působení teplotních, hydrologických a mechanických poměrů.

 

Číslo grantu

24-12316S

Grantová agentura

GAČR

Řešen v letech

2024-2026

Hlavní řešitel

Dr. Gianvito Scaringi, Ph.D.
Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta 

Spoluřešitel

Dr. Jan Klimeš, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR. v.v.i.

Stav
Řešené projekty